Full Text / Transcription of AMIGOE-1959-03-10 (2024)

7*STE JAARGANG No. 10063 DINSDAG 10 MAART 1959
Amigoe diCuraçao
DAGBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN
Qye: N.V. Paulus Drukkerij, Willemstad, Curacao Kantoor: Consclentiesteeg: 28
- 29 Telefoon: Redactie: 23858 Advertentie: 23550 Abonnementen en Bezorging: 24399
Arbeid en voedsel vooren
onze wereld van
is *er-ld_ Cen ti-'cl seweest in de
2oc-t k
§oScmcderjis. dat gehele naties
-ien
*°ndcn worden gohouden, in
üen d
rc Serende vorsten zorg kon
v_n k aßen voor de aanwezigheid
-ai j.
°°d en spelen. In algemene
Volk te men 'n de huidiS e tijd het
606" houden met de aan
"
feb.i]j o
e Van arDeid. Gevaren voor
ton f,j j revolutie en oorlog sprui
hei_. m zelde " voort uit werkloos
hobben
a "nen a's Hitlcr en Mussolini
tot onSc i.
e kans gekregen hun ster
at
ndp hoofite ledoen stijgen
*erschaf|ZlJ hun onderdanen werk
'n eerst waarbij men zich niet
er sPrak
G aanleg moet afvragen of
Dei_. o
e Was van produktieve ar
b-langrikonzinni 2c gedachte, dat het Vetvaarcl Was om kanonnen te
•tot tiiri'
gen dan b°ter, sprak voor
toy tot ,feWrichl helaas duidelijke
tozer, de honderdduizenden werk
*V.la^,led(}n heeft men zich in
vfaa gst , bczi ~ gehouden met het
wei_ „ £ van werkverschaffing. Er
hon(!f
onstateei- d, dat er meer dan
ei,)P]ooi 6rd du'zend mannen zonder
*a_r drWaren : d aar stonden welisnen en
le en twintig miljoen man
botp
V
u°UWen tegenover, die wel
Jtoemt n
, am verdienden, doch dat Vn
* w*g, dat het getal werk
te hoog werd geacht.
°n moet worden, dat het
tor, i n rt Word gehouden in de win
-'**___ dus' dat het werkloos
f eb'eden
r
, rc,atiol' h«gcr is in de
' n 3 kom aar men de seizoenwisse
Antiii' Dal is iets wat hier °P sp°elt. jjJn bijvoorbeeld geen rol v °r _or
. grote getal werklozen was
ari<torjn „g w'.iten aan dc grote ver
au, °rnati nin de industrie, waar de
w toht is Sering een faktor van ge
Ve el n-"e
gew°rden en op de duur nog er slachtoffers zal vergen.
Wflwl , WMl_o_»M»*»-»-«-IM-_-»-»*-«M->-fc---r'
ych -""* geraakten ook velen, die
KCho'iris konden aanpassen aan om
viel
g; de overgang van bijvoor
autofaDl"iek, waar de
te Ho tüt hef verleden schijnt
w-ats bj
6"' naar een televisie-werk
Zo-r eek voor velen te groot.
°ritsc Vee! aandacht werd in het
SchiJns (,,rHpport aangaande de ver
a*n rto
°n der werkloosheid besteed
elsjes ongeveer zestien duizend
a°u jongens > de jaarlijks de
rd w
" V(>l'laten en gekonfron
e]il^rc,on met de idee, dat er
an is
n'et Voor elkeen een g°
V°eder V Zoa's onderwijzer en op
%
mvinvllac,den beweerd. Dit is weer
?cHn ocd op de prestaties op de
t>_st c 3 Waar velen menen er het
Nr in te doen zich niet al te
Slo--.
* spanr>on, want een eind
slHïfl /0U tegell.kertijd een werk
S. SccrWikaal kunnen betekc
'j ri S oD .ÜZo b«sehouwing moet wor
'n
- n „e, merk t, dat de arbeidsmarkt n gei redel>Jk goed moet wor
Vc|° and°Cmd '" vergelijking met
rnag
0/ 0 Ian-den in Europa. Daar
Ne t~ cl S° G » wonder heten, dat
b n gaa ngen zich in ornst b(viy
%d_ n "ouden met de bestudering Sl.n Ge
Br°tor dan geheel Europa
\}n n;,,
1 °D n«Jvere handen; dat is
'". \van hot geval in Zuic.-A.meri
n °g P'aat.s is voor miljoenen
'-s Vr . JnUik wordt bel werkloosS, Zo
a
.aesn-ik in overbevolkte lan
k"" Mn Cnina en JaPan - Het ver
at>j_ .'. dal men daar van een
, Ist en een kom water per W ai leven, doch pnocht dit al
Sh n'^
11 dan wordt de toestand
/'% s onhoudbaar, indien zelfs die S w hoevèelheid rijst niel meer ly h,T 'den verdiend. En daar bc
:' ,r>t Lu och werkelijk op te gelijken. _fHe Cft derhalve niemand te
.'i (|r , ' da t er in genoemde lan
FW alst '" ti.id zo druk wordt
__*l
_-_
Sl> oVer gebiedsuitbreiding, S (j(i
s "lel geweld. Daaraan geeft
'_rati Voorkeur boven gedwongen
I S|)eiHl'°' S, c afdelingen van het insti
( • Verenlgde Naties trachten
V Orei d
e'dsvlak 0D deze aarde uit
CH d g
n; z
. hebben duidelijk er
k!
V°'kinC 1 " <<n WC7-cnlijkc over
Destaat, indien dc naties Knn over wal zii noemen
' conscience". Ontelbare mil
-' 5a td <P 1 merls6n kunnen door de
-8 e a gevoed en op deze ï krijgen ' Hel gaat om
neid rier naties om elkaar
t, ftati an
" En aan bereidheid
s moei nu dc voorbereiden
r„
°' eren'gde Naties voor
n voorbereiding, welke
fa*e\vfi_Worden gestoord door ooreid> waar dan ook?
Leider der opstandelingen gesneuveld
OPSTAND IN NOORDIRAK
Bagdad
— Volgens dc laatste be
richten uit Bagdad is de opstand in het olierijk noorden vun Irak voor
bij en de lieder van de opstande
lingen, kolonel Abdoel Sjatvwaf,
dood.
Al verscheidene uren heeft men
niets meer gehoord van het radio
station der rebellen, dal in Mqsoel
gevestigd zou .ij».
Radio-Bagdad meldt dat het nach
telijk uitgaansverbod, dat sinds de
juli-revolutic. van 1958 voor het ge
hele land van kracht is, voor Bag
dad is opgeheven.
Volgens dit radiostation heeft
gouverneur Abdi bepaald dal hel
vervoer per trein van pas
goederen tussen Bagdad en Moesoel
met ingang van maandagavond moet worden hersteld.
Radio-Bagdad meldde voorts dat
een volkstribunaal het proces t<
de voormalige minister van onder
wijs Kalil Karma zal voortzetten.
In de stralen vau Bagdad houden
vrouwen en kinderen nog steeds
betogingen ten gunste yan premier
generaal Ka'ssim.
Alhoewel laatsgenocmde de leden
van de zg. volksverzetstroepen niet
door dienst heeft opgeroepen, trekken hiertoe behorende mannen en
vrouwen in khaki gekleed door de
straten van Bagdad.
Ui- bioscopen in de fraakse hoofd
stad zijn gesloten. De winkels wa
ren wel open, doch zij sloten vroeg.
Kolonel Madawi, voorzitter van
het Iraakse volkstribunaal, waar
voor hel proces wordt gevoerd tenen de* voormalige minister van onderwijs Kalail Karma, heeft, gisteren
in de overvolle rechtszaal verklaard dat rle opstandsleider kolonel Sjawwaf door de stralen van Mosoe! is
urd en door militairen en het
volk aan stukken gereten.
Sjawwaf is gisterochtend op de
:jz'e om het leven gekomen
als indertijd Noeri Al Said (de
voormalige Iraakse premier en de
sterke man, die verleden jaar juli, bij de opstand van Kassen. C S. werd
vermoord), aldus kolonel Mada
Brandt slaat Chroesjtsjets
uitnodiging af
Berlijn
— De bur
gemeester, Brandt, nceft Chroes
jtsjef doen weten dat hij niet in
gaat op diens uitnodiging voor een
bespreking. Brandts antwoord, dat
maandagavond op de Russische am
bassade in Oost-Berlijn werd overhandigd, geeft te kennen dat Brandt door een bespreking met Chroes
jtsjef het viermogendhedenstatuut
voor Berlijn zou schenden. Boven
dien acht Brandt zich niet een juiste gesprekspartner voor de Russi
sche premier.
Het niet-aannvalsverdrag tussen Engelanden

Sowjet-Unie
Londen.
— Radio-Moskou heeft de
bepalingen van een ontwerp niet
aanvalsverdrag lussen de Sovjet
Unie en Engeland bekend gemaakt.
De Russische minister van buiten
landse zaken, Gromyko, heeft het
ontwerp te Moskou aan zijn Britse
ambtgenoot Selwyn Lloyd overhan
digd, aldus de radio.
Het is een verdrag voor twintig
jaar. Andere Europese, landen en de
Ver. Staten kunnen toetreden. En
geland en Rusland beloven geen buitenlandse militaire bases op hun
grondgebied toe te laten. Geschillen
zullen „in een geest van wederzijds
begrip door onderhandelen worden
opgelost.
Als een der beide landen wordt
aangevallen of bedreigd, zal het
andere land die aktie niet steunen,
maar alles doen wat mogelijk is om het konflikt op te lossen.
CHROESJTSJEF IN REDE TE BERLIJN: Geen bezwaar tegen handhaving kontrôlepunten in BERLIJN
Berlijn. — Chroesjtsjef heeft gis
teren in een rede te Berlijn ver
klaard, dat de Sovjet-Unie geen be
zwaar zou hebben tegen de handhaving van militaire kontrolepunten
door de vier grote mogendheden of
door neutrale landen in Berlijn.
Chroesjtsjef zeide: „Wij hebben er
geen bezwaar tegen, dat een aantal
Uontro'epuntcn worden opgericht in de toekomstige vrije stad Berlijn door frankrijk, de Verenigde Staten. En
geland en de Sovjet-Unie of zelfs door neutrale landen ter waarborg van de status van West-Berlijn.
In regeringskringen te Bonn heeft
men met belangstelling kennis geno
men van Chroesjtsjefs verklaring,
dal de Sovjet-Unie genegen is er
mede in te stemmen, dat de grote vier of neutrale landen enige troepen in West-Berlijn houden teneinde de
status van vrije stad te waarborgen. Deze bereidverklaring schijnt de indruk te versterken, dat de Russen
over Berlijn willen onderhandelen,
y.o meent men in de Weslduitsc
hoofdstad.
Voorts ziet men in genoemde krin
gen in de verklaring een mogelijke
uitweg uit een situatie, waarin oost
en west hun positie zo scherp had
den afgebakend, dat er aanleiding
tot vrees voor oorlog bestond. Sommige waarnemers zijn van oordeel,
, dat de Sovjet-premier een formule
; schijnt voor te stellen voor eeri op
| lossing, waarbij alle betrokkenen hun gezicht redden.
Het Amerikaanse ministerie van
jbuitenlandse zaken achtte het moeilijk kommentaar te leveren, gezien
de zovele tegenstrijdige verklaringen,
die de laatste dagen van Russische
zijde zijn gegeven.
Enige diplomatieke waarnemers te
Washington waren echter van oor
deel, dat de jongste verklaring van dc Russische regeringsleider een
welkome afwijking betekent van het slarre standpunt, dat de Russen tot
dusver innamen.
Fidel Castro: Cuba zal niet rechtstreeks
ingrijpen in de problemen
van de Dominikaanse Republiek
New Vork
— Cuba zal niet
rechtsstreeks ingrijpen in de pro
blemen van de. Dominikaanse Re
pubiek. Dit heeft de Cubaanse premier, Fidel Castro, in een gesprek
met een medewerker van het Ame
rikaanse tijdschrift „U-S. News and World Report" gezegd.
Op het ogenblik houden mij
slechts Cubaanse problemen bezig,
aldus Castro als antwoord op dc
vraag, of hij er voorstander van is, dat Cuba als bases zou dienen voor krijgsverrichtingen tegen de Domi
nikaanse Republiek.
Wanneer ik zeg, dat ik mij in de
eerste plaats bezig houd met de
problemen van Cuba
— aldus dc re
volutionaire leider
— wil ik er niet
mee zeggen, dat iemand zo egoïs
tisch kan zijn om onverschillig te
staan tegenover het leed van ande
re Latijns Amerikaanse volken.
Trujillo betekent voor Cuba een gevaar. Trujillo is een gevaar voor
Latijns Amerika.
Wij zouden Batista waar dan ook
kunnen zoeken. Wij hebben niet een voldoende aantal vrijwilligers, die
bereid zijn hem in dc Verenigde
Staten, Mexico of waar ook te gaan
doden. Nochtans zullen wij nimmer instemmen met enigerlei aktie buiten ons eigen grondgebied of dc.c
bevorderen ol' steunen, omdat wij
de wetten van andere landen res
pekteren. Trujillo respekteerl ze
niet. Trujillo heeft een continentale dictatuur gevestigd.
In zekere zin is het logisch, dat
een democratisch bewind en Cu
baanse democraten met sym
pathie elke beweging tegen Trujillo gadeslaan, maar rechtsstreeks in
grijpen in de problemen van Santo Domingo, dat niet!
Wereldcongres in
Colombia
Columbia
— In Columbia (Mis
souri) wordt een wereldperscongres gehouden waaraan behalve een
vijftigtal Amerikaanse krantenui
recteuren ook een even groot aan
tal buitenlandse delegaties deel
neem..
Bij de bespreking van de verant
woordelijkheid van de pers in dc
vrije wereld werd de Amerikaanse
Pers verweten dat zij in de afgelopen maanden, de waarheid over de op
Cuba onder het bewind van Batista begane wreedheden verdoezeld
zou hebben. Hiertegen werd aange
voerd, dat de berichtgeving .oor de strenge censuur van Batista werd
belemmerd. Militairen in Njassaland in

Afrikanen
Blantyre. — In het gebied van
Mlandje in Njassaland zijn militai
ren in aktie gekomen togen Afrikanen. Over de omvang en de aard
van de aktie is niets medegedeeld.
Eerdere berichten maakten melding van een opmars van driehonderd
kleurlingen tegen de theeplantages
van Loedjeri in dit gebied.
De politie heeft te Limbocli in
hetzelfde gebied zestig inheemsen
aangehouden, die worden verdacht
van het plunderen van winkels van
Aziaten. Van de arrestanten werden 1. ter 54 weer vrijgelaten.
EISENHOWER bezocht DULLES
Washington
— President Eisenho
wer heeft zich naar het Walter
Reed-Hospital begeven voor een be
zoek aan Dulles.
Het is de zevende keer, dat Eisen
hower Dulles opzoekt sinds de minister van buitenlandse zaken on
geveer twee weken geletien werd
opgenomen.
Studentenstaking in Brazilieten
Rio dc Janeiro
— De studenlen
staking in Brazilië, die een week
geleden uitbrak en in sommige ste
den het aanzien aannam van een
oproer, is ten einde en de studen
ten hervatten hun lessen vanmor
gen.
Dc stakers, die hun aktie ontke
tenden uit protest tegen een verhoging der schoolgelden, hebben hun
zin gekregen: de regering zal het
grootste deel der verhoging voor
haar rekening nemen.
Noor Rusland gevluchte
diplomaat wil naar
Engeland terugkeren
Londen — De naar Rusland ge
vluchte Engelse diplomaat Guy
Burgsas heeft aan MacMillan tijdens diens bezoek aan Moskou een boodschap gezonden, waarin hij de
wens uitspraak naar Engeland terug te keren, indien hij de garantie
krijgt vrijelijk te mogen terugke
ren, zo heeft dc Engelse staatssecretaris David Ormsby-Goge vanmid
dag in het Lagerhuis bekendge
maakt. Op dit schrijven is door dc Engelse regering nog niet geant
woord.
—x—
Tel Aviv.
— .}s Israëlische pre
mier Ben Goerion heeft op een persconferentie *c kennen gegeven de
mogelijkheid te voorzien van het
aanknopen van betrekkingen tussen
Israël en de Heilige Stoel.
Tel Aviv.
— Volgens rle bevindin
gen van ingenieurs van het Israë
lisch technologisch instituut is het
water van hel meer Galilea drink
baar en geschikt voor bevloeiings
docleinden zonder dat er zuiveringsinstallaties aan te pas komen. —x —■
Venen.
— Het Oostenrijkse leger
heelt besloten zes Franse straalvliegtuigen voor de opleiding van piloten aan te kopen.
Vijfde internationale
verpakkingstentoonstelling
in Nederland
Amsterdam.
— De Vijlde Interna
tionale Verpakkingsten toonstelling
„EUROPAK 1959", zal van 21 tot en
met 28 april a.s. gehouden worden
in het R.A.1.-gebouw te Amsterdam. Zestien landen nerpen aan de ten
toonstelling deel. Onder de grootste
deelnemers bevinden zich, Engeland (75 firma's), Westen Oost-Duits
land (58). de Verenigde Staten (26),
België (14), Frankrijk (11). Italië
(5). Ook zullen er stands zijn van
de Scandinavische landen, Oosten
rijk. Canada, Zwitserland en Vene
zuela. Er zal verpakkingsmateriaal
worden tentoongesteld alsook de modernste verpakkingsmachines. Hel
geheel 2al een oppervlakte bt-laan
van 20 000 vierkante Meter.
Onbehoorlijk
In het algemeen kan men zeg
men, dat de uitvoering van d.
bepalingen der gezondheidwetge
ving, behoudens bepaalde uitzon
deringen, in banden is van de
Eilandsbesturen, doch dat toe
zicht en kontröle in handen is van het Land. Er is op dit gebied
tussen het Land en de Eilandge
bieden een nauwe samenwerking
nodig. Tijdens een inspektiereis
van een ambtenaar van het De
partement van Volksgezondheid
naar dc Bovenwindse Eilanden,
heeft de waarnemend Gezagheb
ber en het Bestuurscollege geweigerd genoemde ambtenaar te ontvangen, met andere woorden, medewerking te verlenen tot behoorlijke uitoefening van zijn taak.
De eilandsgeneesheer had van
de gelegenheid, dat deze ambte
naar van het Departement, zelf
een medikus, op het eiland was,
met toestemming van zijn supe
rieuren, gebruik gemaakt een
korte reis naar Curacao te maken.
Het schijnt, dat het Eilandsbe
stuur van St Maarten naar Cu
racao heeft getelegrafeerd, dat
men ter vervanging van de
eilandsgeneesheer, de dokter van
het Franse gedeelte en niemand
anders wilde, en dat men anders liever helemaal zonder dokter
bleef. Afgezien nu van het feit,
dat deze arts een buitenlands getuigschrift heeft en dus wettelijk
niet dan in zeer biezondere ge
vallen zou mogen worden toege
laten, heeft hij het de laatste tijd ook erg druk met dc politiek. Het Bestuurscollege kwam vermoede
lijk tot deze onhoffelijke en onbehoorlijke houding tegenover een
landsambtenaar, omdat het geen
„pottekijker" wenste.
Gelijk zo dikwijls gaat, wensten
verschillende betrokkenen, die wij om inlichtingen vroegen, zich over deze zaak niet uit te laten, sommigen zich beroepend op een cir
culaire, waarbij het aan ambtenaren verboden zou zijn over dienstzaken met buitenstaanders te
spreken!
Sommige eilandsbesturen mogen
wel beseffen, dat ..hun" eiland,
ondanks de cilandelijke autonomie, een onderdeel is van een groter
geheel, dc Nederlandse Antillen
en dat er niets de Antillen beter ter stade komt dan een har
monieuze samenwerking tussen
Eilandgebieden en Land. Stella en Eithel het zwijgen
Willemstad.
— Het zeer popu
laire radio-programma van RadioHoyer „24 hora di marcha di
mundo den 15 minuut" is sinds
gisteravond uit de acther verdwenen. In dit programma werd
nieuws van en kommentaar op het binnenen buitenlands gebeuren
gebracht in een tweegesprek tus
sen Stella Priest en Eithel Her
nandez. In de korte tijd van haar
bestaan heeft het programma vele en trouwe luisteraars verworven.
Zoals we reeds zaterdag meldden, zou van regeringswege dit pro
gramma het zwijgen zijn opgelegd met betrekking tot het binnen
lands nieuws en kommentaar. Kritiek op toestanden in het buitenland mocht wel worden uitgezonden.
Daar het kommentaar op het
cccii in het binnenland gebeurde, een grote populariteit aan het
programma bezorgde, voelde men
er
— naar wij menen
— niet veel
voor het programma doorgang te
doen vinden zonder het binnenlandse gedeelte.
In verband met het bovenstaan
de verwijzen wij naar de vraag
van het Statenlid Debrot, die
hieronder volgt.
Vraag van mr. I. C. DEBROT
.De heer Mr. I.C. Debrot, lid del Staten, stelde aan de heer minister
van Verkeer en Vervoer (e.v artikel 50 van hel Reglement van Orde der
Staten van dc Nederlandse Antil
len) dc volgende vraag:
1. Kan dc Minister OMSTANDIG mededelen ot' en zo ja op wien; advies, op wiens last en op welke gronden onlangs van over
heidswege is ingegrepen ten
aanzien van dc uitzending van
c_n bepaald populair programma vas Radio Hoyer?
De Zuid-Amerikaanse zangeres Yolanda, die vanaf zaterdag a.s. in het
Hotel Curacao Intercontinental zal optreden.
IDoor
het grote aantal
nieu-!
we abonnementen is het èn
voer onze administratie èn !
voor onze bezorging haast on- ' mogelijk om de enorme toe
• loop te verwerken. De abon
\ nées, die dezer dagen de krant ;
,' niet ontvangen, vragen wij ||
'. daarom clementie. :>
< Klachten over de bezorging <
kunnen worden opgegeven op;
j; het nummer 24399.
"
J
Nieuwe abonnees kunnen £
zich tot de navolgende num- i
! mers wenden: \
24399 23858 24318 \
24418 \
;! 23350 l
Walter Menzt (rechts) trachtte de aandacht op zich te vestigen door „De val der Engelsen" (links) van Ru
bens met een vernisafbijtmiddel te beschadigen. De vernieling is op het schilderij te zien.Restaurateurs hopen
het zijn oude luister te kunnen hergeven. Ondertussen is Walter Menzl op rechterlijk bevel in een tehuis
voor geesteszieken ondergebracht.
Op Sint Maarten (F.G.)
Dr. PETIT tot
burgemeester
gekozen
St. Maarten.
— Bij do jongstleden
zondag op het franse gedeelte van
Sint Maarten gehouden burgemees
erkiezingen werd de bekende
Dr Potit tot ' maire" gekozen.
Hij versloeg zijn tegenkandidaat
Eli Fleming. Geduren■envolgende jaren zijn
Flemings mnirc geweest van St.
: de Vader, toen een
zoon. (de bekende Constant Fleming),
re zoon.
Vice-president van Ecuador
op
Willemstad
— Gisteravond arri
de oi> het Dr. Albert Plesman
veld met_het lijntoestel van de
KLM uit New Vork op doorre.s. Z. j Exc. Fülingworth vice-president
van de Republiek Ecuador vergezeld van zijn echtgenote en adjudant.
Op het vliegveld waren ter be
groeting o.a. aanwezig de adjudant
van de gouverneur Lt. ter zee .11
O.C. H. J. van Lookeren Campagne, de heer S.G.M. Rozendaal nanicr.s
de minister president en ie wnd.
Consul van Ecuador de hesr ïi.
Muskus.
Varia Venezolana
In de VoiKv.olaan.se pers le/.en wij: Zaterdagavond werd een eerste
proefneming in Venezuela genomen
bij een uitzending van een televisie
programma, Men moest daartoe zijn radiotoestel afstellen op Radio Caraens on do televisie op het betrokken
station. Men hoorde dan via de tele
en de radio geluid van een ver
schillende klankkleur, waardoor men tchte stereofonische hi-fi ontvangst kreeg.... Do Sports car club var
Caracas houdt weer een grote weg
wedstrijd, welke de naam krijgt var La Trinidad Circuit. De race word'
„ehouden op 15 maart a.5...
Liefhebbers hebben zondag geno
ten van stierengevechten in Nuev
Circo. Matador Marocs Contrera
werd op de horens genomen, in d;
lucht gegooid en daarna door de
stier aangevallen, terwijl hij op de
grond lag. Zijn kleren gingen aan
flarden en de matador moest naar de kleedkamer om een nieuwe fancy
costuum aan te trekken. Daarna
kwam hij terug in de ring en.,
doodde de stier.
...De kunstschilders hebben hun zin
gekregen. Door het ministerie van
opvoeding is een nieuwe jury be
noemd om te zien wie op de nationale tentoonstelling met de prijzen gaai
strijken. . . .
Dr. Rafael Solorzano Bruce, de
nieuwbenoemde gouverneur van de
Staat Anzoatequi is een bekend ro
tarian. ook op de Antillen geen on
bekende. Tijdens een ontvangst door de Rotarians in Puerto La Cruz hield hij een inleiding, waarin hij duide
lijk naar voren bracht, dat de nieuwe Venezolaanse regering de rechten wenst te beschermen van een ieder,
ook van de buitenlanders....
New Yorkse Beurs
New Vork. — Door de verschillende
internationale nieuwsberichten ont
stond in enkele vooraanstaande fond
sengroepen gisterochtend op de New
YorkSe effectenbeurs een uiteenlo
pende koersontwikkeling. Hond het
middaguur waren er meest fractionele koersveranderingen naar beide rich
tingen ontstaan waarbij de verbeteringen iels in de meerderheid waren.
De situatie in Irak veroorzaakte voor
internationale oliewaarden koersver
liezen van een punt of meer.
Dupont de nemours was 5 1 2 punt
hoger onder invloed van geruchten
over aandel'énsplitsing en berichten
ever een schadevergoeding van 1 i 2
miljoen dollar aan deze maatschappij
wegens een uit de tweede wereldoor
log daterende vordering. De koersstij
ging bereikte zelfs 14 punten nvar
werd door winstneminncn tol 11 1 2
punt teruggebracht. De markt sloot
onregelmatig. Het aantal verhandel
de fondsen bedroeg 1247. waarvan ho
s>er 523. lager 508 en onveranderd
216. De aandclenomzet bedroeg
3 530 000 en de obligatleomZet dlr
7.970.000 de koersen waren als volgt:
American tel. and tel 240 5/8
Anaconda copper 74
Bcthlehem steel 52 I 8
Dupont de nemours 234 I' 2
General electrlc 80 3 4
Gr-neral motors 46 1/8
International tel and tel. 34
Royal Dutch 54 1 8
Shell oil 8(15 8
Standard oil of New Jersey 51 3/4
U. S. Steel 32 1 _
Canadian pacific 31 7/8
International nickel 90 I'B
Royal Dutch American shares
71 1/4 bieden
K.L.M. 32 7 8
Aluminium Co 82 5/8
Dow Jones 609.96.
Politie-berichten
kippenliefhebber
WillemstadDe politie werd op Santa Rosa om 20.00 uur ter assistentie gevraagd door de eigenares van een ïond die op culinair gebied een verijnde smaak had voor kippenbeutjes. "5e eigenares vroeg de politie een eind e maken een dit hondenleven.
Burenruzie om een hond Een andere hond was oorzaak van •en burenruzie waarbij de politie om '6.45 uur bemiddeling moest verlenen. ~)e hond had een dode kip voor de deur van de andere partij neergelegd.
Eerst nadat de broer van de eigena
res der hond de kip verwijderd had. werd de vrede weer gesloten op Mahuma.
hartig welkom bij thuiskom!
De eigenares van een winkeltje op de Versaillesweg vroeg om 15.40 uur assistente omdat een 15-jarige jongen
haar uitschold en met zakmes be
dreigde. Bij aankomst der politie was de iongen verdwenen. De moeder van de knaap beloofde het door te geven
nan zijn Vader, die de zaak verder
wel zou afhandelen. Om lfi.05 uur werd de politie echter wederom op dezelfde
plaats en om dezelfde reden ter as
sistentie geroepen. Wederom was de jongen er vandoor, maar inmiddels
was de Vader thuis thuis gekomen en
deze beloofde zijn zoon onder handen
te nemen bij thuiskomst.
Verkeersperikelen
Een personenauto reed in de bocht van de Cas Coraweg tegen een licht
mast op 03.55 uur en tevens tegen
een afrastering van een perceel. De
lichtmast werd verbogen en de elek
trische geleidingsdraden knapten af.
De afrastering werd vernield. De be
stuurder verklaarde verblind te zijn
door een tegenligger, een dumptruck.
kijk uit en let op bij oversteken
Om 12.25 uur werd een voetgangster
aangereden op de Berg Altk-na door
een wlelrijder, toen zij zonder te kij
ken overstak. De wielrijder kwam er
zonder kleerscheuren af, de voetgan
ster verklaarde een pijnlijke rug te
hebben. Assistenries: 24
Processenverbaal: 24
Aanrijdingen: 6
Schade: 1650 gld.
inen uitgaand verkeer
aangekomen vertrokken
Vliegtuigen 15 12
Vrachtschepen 10 7
Tankers 14 12
Zeilboten 3 2
Passagiers aangek. vertr. doorgeg
Per vliegtuig 171 174 131
Per boot 24 9 80
Amsterdamse effectenbeurs
Amsterdam.
— Bij kalme handel
waren de internationale waarden van
daag aan de vasl
kant. Dé in
nationale politieke toestand werd wat
gunstiger beoordeeld tengevoi

waarvan dekkingsaankopen plaats
vonden en hel publiek met herbeleg
gingsorders in de markt kwam.
Aandelen K.L.M. echter werden
fractioneel laser geadviseerd. Scheep
vaarten noteerden uiteindelijk na een
lagere opening op het slotniveuu van
gisteren. Van de cultures was Dei
vast terwijl de staatsfondsen doorel
kaar zeer goed in de markt laeen de
introductie van originele certificaten
?urunion, beleggingsfonds van Euro
pese waarden e ma was een groot suk
<es. [.on. olie 166
'Jnilever 46
•>hilips A 534 I'B
'Miilips pref 220 1 »
VKU 29 3'B
seheepv-unie 129 1 4
KNSM 135 I
KPM 120 1 4
NJed. handel mij 207
>lat handelsb 137
'■' xomptobank 51
11VA 131 3/4
Amsterd rubber 84 9/10
Dcli mij 155.55
ANIEM 45 li
3 pet dollar '47 92 3 4
:l pet Nederl '47 92 1/16
HAL 137 3/8
Walvisvaart 85 bied
— 90 laten
Amsterd bank 268
HBU eert 217 1 _
Billiton 2e 228 1/4
Billiton le

Overz. aas 214
Borsumij 56 1 4
'.indeteves 119
Rotterd bank 229 3/4
Curacaose H. Mij 145
W. M. Muller 299
KLM 122.80
Hoogovens eert 365
Vievelt goudr. 118 5/8
Excelsior 100 1 2
Ant. Brouwerij 174 34
Rott. Lloyd 145 bied
Stokvis R. S. 152 1/2
ANP-CBS Beursindices: Intern concerns 369.66
Industrie 181.76
Scheepvaart 138.51
Banken 15q.95
Indon fondsen 115.82
Algemeen 255.58
AGENDA
Canelandia,7 en 9 uur:
„Las Mil y una Noches".
Rozy, 7 en 9 uur:
,.E1 ultimo Cuple".
West-End, 7.00 en 9.00 uur:
„Dos Almas en el Mundo".
Caribe, 8.00 uur:
„Al.Campos del Reloj".
Royal. 8.00 uur:
,,Los Amantos".
Cinetruck-programma:
Hedenavond voorstelling op Domioguito.
EMMASTAD
Wachtdiensten
C.P.I.M.
Telegram Afdeling
Kantoor open 07.00
— 23.30 uur tel. 2307
A. G. Treling 23.30 — 07.00 „ 0-43139
b.g.g. „ 2400
Afdeling Personeel
G. G. de Haas, Generaalsweg 33.
Voormalig Amerikanenkamp ~ 0-43159
B.R.g. nadere ml. „ 2400
Materialen Dienst
J. W. Harmens, J. D. Ficusweg No. 3
„ 4394
C.S.M.
Rederij/Scheepsagentschappen
E. van der Werf ~ 3101
Theater Asiento
„FUR DICH HABE ICH GESUNDTGT"
Toegang uitsluitend voor leden en
introducees.
|
"KmöGeorgelV''
OLD SCOTCH WHISKY
s
THP DISTILLERS AGENCY LTD
• FD1NBURGH
• SCOTLAND
Distributors ; J. A. J. SPROCK N.V.
Gistermiddagop het terras van Fort Nassau een modeshow plaats
georganiseerd en verzorgd door „El Globo". Een deel van de opbrengst
gaat naar Monumentenzorg.
XXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXX-rYYYYYXTTTTTTTTTTrTTT-TIXYYXXXrTTYYYYYYYYYYYYTTYYY-.--rr;
H "
J_VV_>/IVJ. nog deze week naar de HOLLANDSCHE BOEKHANDEL,
*
* H
« M
E I_V_/i-XjLX--/ het aantal HEINEKEN'S kroonkurken \\
M H
s en !
m \A / een van ** e PrÜ ien / beschikbaar gesteld door: Mensing & Co. N.V. [J
E V V 11 1 Agente yan: *
HEINEKENS BIER.
N H
3
— het meest getapt — m
H M
3 De sluitingsdatum van de HEINEKEN'S RAADACTIE is vastgesteld op ZATERDAG, 14 MAART
»
* a.s. Inzendingen, die ons na deze datum berei ken, dingen niet meer mee. Fc
DIT IS 0\
\
ENORM
.VOORDELH.!
Bij aankoop van j
fgpH.UPS
RAD'OGRAMOFOON \j¥y Model H4X76A
"**rt*-UtU__u|ll_Éuüu,
""" _

"' liÉ***rtJ_H_
ontvangt U voor uw
oude radio
| Fl. 50— |
| PRIJS ƒ 325.
Innanie oude radio .... ƒ 50.

Rest ƒ 275.—
Te voldoen als volgt: le Betaling ƒ 45.-
10 maanden van .... ƒ 23.

10% KORTING BIJ
CONTANT
PALAIS ROYAL
Marchcno, Moron & Co. N.V.
Hcerenstr. 2Ï
- Handelskade 9
Hreceilstr. f>S-7(' (Qj
„HOLLANDIA"
voor Uw
• Rotan meubelen
Schottegatweg Oost 138 140
Tel. en 351Q4
GROTE SORTERING
KATOENEN STOFFEN
in alle kleuren.
Een keus van lÖO.ÖOÖ jrds.
Simplicity patronen
Aekerman N.V.
Breedestraat (Otr.)

GLASWERK, KELKJES
allerlei soorten glaswerk
Warenhuis: Tia
Breedestr. 92 (O)
- Tel. 24435
— ' in |
TE KOOP:
Kamervleugel
in goede staat
Te bevr.: GOSLINGA
Baai Macolaweg 39a', tel. 12784
thuis na 5 uur p.m.
HANDELSINSTITUUT SINT ANTONIUS
Pietermaai 8 (boven) - Tel. 11531
Voor STENO en TYPEN; NEDERL., ENGELS en SPAANS
(Ritmisch met muziek).
Voor inschrijvingen'dagelijks na 5 uur n.m.
BEKENDMAKING Luchtvaartdienst N.A.
Aanvangende 13 april 1959 zal op Curacao en Aruba gelegenheid wor
den gegeven tot het afleggen van examen ter verkrijging van de be
voegdheid als:
a. VERKEERSVLIEGER le, 2e en 3e klasse; b. SPORTVLIEGER; c. NAVIGATOR aan boord van luchtvaartuigcn: d. TELEFONIST aan boord van luchtvaartuigen (beperkt
en onbeperkt certificaat);
e. ROORDWERKTUIGKUNDIGE; f. GRONDWERKTUIGKUNDIGE;
g. VLUCHTADVISEUR; h. LUCHTVERKEERSLEIDER (Zoneen Areabevoegd
heid);
Tevens zal gelegenheid worden gegeven tot het afleggen van examen ter verkrijging van de bevoegdverklaringen:
a. BLINDVLIEGEN; b. VLIEGONDERRICHT;
De thans van kracht zijnde gewijzigde uitgewerkte exameneisen met be
trekking tot de onderscheidenlijke examens, zoals hierboven gespecifi
ceerd zijn voor belangstellenden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van
ondergetekende.
Formulieren voor schriftelijke aahmejding, verkrijgbaar op kamer 207,
Stationsgebouw van de Dr. A. Plesman Luchthaven, moeten tezamen met
het bewijs van storting (MTO) der verschuldigde examen geiden, uiterlijk op Dinsdag 31 maart 1959, ten kantore van ondergetekende worden
ingediend.
Aanmeldingen, welke na deze datum binnenkomen, worden niet meer
in behandeling genomen.
HOOFD LUCHTVAARTDIENST N.A.
. ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi**
1
!!
,fl „ C I N ÉL_s N D I A " „ROKY"^J li ■■ — ■ n-w mi —■ in
'm nr - — —^imm—" ' _-■■■! n ~ fl
IU HEDEN DINSDAG 10 MAART F.EDEN DINSDAG 10 N
jt OM 7.00 en 9.00 N.M. DAG 11 MAART OM
\t* Een oei-komische Mexikaanse film 7.00 en 9.00 N.M. -n
!K geheel in hel Spaans. LAATSTE VOORST! LLINGtJ
!T ' K besproken
|p
11''ff'JnSSIffiffina lilm .l
- rl,crl '" 1,! si';inllS ' J
_■■-.«■ *v-,■■?'
■ ii
m i!fTOWWWilllliy-W iesta peliculal-s
P / HARA VER EL „., \\
I fl Pt-IWWt_N4_É_fM_-fl MüNDO A TRAVt» ;
1 color de ro*^;
' W 18-K I W k„__ k_ __ _T -_k-T j. 7"~ M
lik. iSralontiel y|
Ë ï ARMANDO CALVO e" j
I M iiiiiiM ot/rs-c _,;
E Een l'ilrn geladen met zant; dans DIRECCION DE _, MÉ*
jj en vermaak... nieuwe moppen!!! \ * UAN DE ORDWA ;
M f. 1.50
- 0190 Kind. g;een toegang. „J
H . f. 1.50
- 0.90 Kind. geen toeg»»»
£ Wj-ensdag 11 om 7.00 en 9.00 n.m. ATTENTIE! DEZE FILM 2*
fl „CASANOVA BROWN" UITSLUITEND IN THEA*i
B Met: Gary Cooper
- Teresa Wright ROXY WORDEN VERTOOO)
i rxxxxxxxzxxxx_-XX^XK-C-_C---L-rx_a_x_^
mooier dan ooit tevoren
Hoe gelukkig zult U zijn aJSb*** BL-i
met TOOTAL STOFFEN ■ __L fl _T Zowel kleur als «_.
ontv'-ro zijn schitterend, vrolijk en jeugdig. •'s<
En de stof zelf is zo A ).N\
practisch en gemakkelijk J/l
« f /sV^V,^
netjes te houden. /y//\ 1/ v^ZtffiVT*
De meest bekende stof
— AU I| 'i jlN>.\_/t' I f'l/Jfl LYSTAV —is nu verkrijgW\ I• i |X\ hKlji^
baar in nieuwe, prachtige _t_V\l 1 ol
-' -Y^/l
kleuren. In rijke en A'xV i' 1 I l/l___^l
donkere, -zachte cri subtiele, of l\\. ' 111 1/Unl
helle en sprankelende I\t .1 a\ \ itl fff
kleuren. U kiest maar welke l lil L ''7 / /
U het leukste vindt. I i\ iill II 1 I'/ • J
De beste stof voor mantelIl IA m W p/!ljff> ƒ I
pakjes, japonnen, ochtend\' \\\ lljfvfi] /l
jassen en co*cktailjurken. \ \ >\f\ ]/f[ lüf' I
Fn natuurlijk is iedere f\ F ■ /
TOOTAL STOF volkomen / \ \
' /
gegarandeerd. \ \ / /
Vertegenwoordiger \ \rl f
JULTUS L. PENHA \ \ /
& SONS, ING, \ V\V /
CURACAO \ ƒ
Filiaal van Canadees {_T°L ÏÏaïSïïS-j "*g
bedrijf in tfederïand
« S^SSerS;
_ de bouw en uitrusting van ge
, Russen.
— Do Canadese firma Kit—x— ehen Installations Limited, heeft te Lissabon.
— Deze maand Jp
Rijssen (Overijssel) een filiaal geproefgereden met de onderê J
opend onder do naam Reginox N.V. in Lissabon, die over enkele fi met een aandelenkapitaal van 1 miiden officieel in gebruik zal
loon nederlandse guldens, waarvan genomen. é
_M 1
"^
BINNENKORT VERSCHIJNT, DE 2DE GEHEEL HERZIENE EN UITGEBREIDE DRUK VAN:
„HOE ONS LAND ,
i GEREGEERD WORDT'
Beknopte Staatsinrichting v/d Ned. Antillen
door
I H. L BRAAM r^jß
U KUNT VANAF HEDEN INSCHRIJVEN BIJ:
Boekhandel Salas
(De zaak waar U zich thuis voelt. .. .) A Tel. 12201 — Wilhelminaplein — Tel. 12303 _J
AM.GÖE DI GOTACAÖ DINSDAG 10 MR-OT 2
Hollandse Nieuwtjes
• Februari ligt wol een stuk ach
tPl' ons maar voor de goede gam
van zaken zal ik U maar meedelen
dat deze laatste Februari do droogste
in precies honderdentien jaar
Ongeveer 5 mm neerslag gemiddeld.
E " dat in Nederland, jammer dal hel £cpn zomer was. 0 Vorig jaar sep<
be gon de Rotterdammer C. Blieken

daal een wereldreis mot een jacht
Ma ar het vlotte niot zo erg met zijn
die nogal veel noten op zijn
had. Ten einde raad vond hij
m Marseille. een koper, die begon
nir, t 400.000 francs le storten. N
" in de kajuil was op
£0pst Hr. Bliokendaal nog wal i lp n met do notaris. Onderwijl namen
,
p Duitser en zijn collega de bi
Pr» het jacht en verdwenen. De Hr
°»>kendaal /-ft nu helemaal op een
droog-'e. £ Dc smokkelaarsworeH
jn Zeeland is in opschudding. Di
'natste week werden 14 smokkeljaari
naar Middelburg overgebracht en ze
s'aan behoorlijk door. De Belgen
Se hi.inon een nederlands smokkel
COn"iplot in verdovende middelen on schadelijk gemaakt te hebben. Ver
"or schijnen er veel jonge broekie.ln hpt vak gegaan te zijn en U woel Wel dat de Jeugd onbezonnen is. Die
<*rme smokkelaars verwachten harde k appen 0 De Caritaspool hoe"
*lphzclf onmogelijk gemaakt doordat de directeur Hermus zijn vrouw én
Minderjarige secretaresse liet deel
nflrnen aan de KNVB-pool om daardoor te bewijzen dat de KNVB-pool
niet zou deugen. Niet bepaald fair
maar ook onhandig omdat dat we1
e°hs het einde van zijn pool kan zijr en het einde (figuurlijk natuurlrk'
Van zijn staf van secretaressen
• De tweespalt van de twee wan
celbonden bestaat nog steeds. Maai
j)aar het zich laat aanzien zijn de
3aren van ds N.W.B, geteld. Men
gPp it haar nog vijf iaar en dan zijr, alle verenigingen uit haar gelederen j|etroden om zich te scharen ondei
de vanen van de K.N.8.v.L.0. In he aigelopen jaar hebben zich 64 nieu
e verenigingen bij de K.N.8.v.L.0 Jat een woord), aangesloten, groten ■ Ppls overstappend van de N.W.B
lora
N ° g CCn wandelberiehtje: de Ka
hoi !nars m Nijmegen zal dit jaar gej.
l°en worden op 25 en 26 april.
Wn u deelnemers worden ver
bp
*n de '°°P der i aren heeft het
Self,u
.Ur al 100.000 gld. kunnen over
!'.ivcn naar het verpleegfottids,
Vo egor voor t.b.c. patiënten, nu ook
o r chronische patiënten onder me
. ' pVacue's. O Was er vorige wee';.;
jj jubileum in Noor
r..
v Waar de hele raad zijn kone
jj vierde, in Utrèchl
Zo ï men tw< 'c' wethouders die het
de h"
g volgehouden hebben en we', neren dr j. de Noov en H. v.d.
stj ■
up raad bleef er even bij
\ya . an Dat mag anders wel.
de raad kan altijd zitten
°f h
6 een na Ce arid "r verdwijnt
hi -.j ter gezegd komt in andermans
„Or sn » hot landgoed
de T
n
levv°ud"' nabij Herenveen van
-in
, khcor M. de Blocq van Schel
p,.>;a oVpr in het bezit van de Alg.
rin e^
e Groot Nrd. Holl. Verzeke
Ver-'■'' De lisp us jaagt mij weg.
rj 0
c'ntt e de arme jonker. $ In
W_r
NV? od '' Kamer is een wotsont
Uit »
'n § ediend om Monnikendam
d-olt° Dreid,en en wel met een ge
aard Van Broek erl Waterland. Het
Om
' gC 's beide gemeenten er
bic , £?Vraa 8d hebben. Het totale gea »S 225 ha. groot. # Wet is wet.
daa
e" B ' en w' in Barneveld en
nl
0m moet een illegale noodwo
*orn Van een 'on§ echtpaar weer
toe-n Onder politie
de. 'f lo§pn gemeentewerklui aan
s 'braak tot de oorsDronkelijtke
Wee
een bergplaats. Het gezin moet aan inwonen. . . .
De ramp met methyl alcoholin

f_. ex'co
— Dank zij een genees
lev
J uit de VS. heeft men het
s en bunnen redden van 41 men
t ' die de vorige week in ernstige
-sland naar het ziekenhuis van
g
°ntei 'ey (Noord-Mexico) waren
, racht tengevolge van het drin
\ ef> van methylalcohol.
, ° e meesten zullen echter blind of
' ankzinnig blijven.
NIEUWS VAN „DE
Willemstad.
— Op 8 maart 1959 hield
de Vereniging van Postduivenhou
ders „De Snelvlucht" haar tweede
wedvlucht van de le serie voor oude
duiven vanaf Bonaire. Bij de le wed
vlucht op 1 maart 1959, waarbij dooi'
10 liefhebbers 100 duiven werden in
gekortd, verkreeg geen -der deelne
mers punten, daar bij een onge
ip Bonaire reeds een dan voor de
/Vedvlucht enige duiven de vrijheid
-erkreijen. Aan de 2e wedvlucht werd
door 12 leden deelgenomen, mei
totaal van 94 vogels.
De hoogstgemiddelde snelheid be
droeg ruin] 1290 meter per minuut en
le uitslag was als volgt:
Vis 1. 2. 4. 5.11.17.20
Gebr. Rojér 3. 7.15.25
Bouwhuis tl UI
Anemaet 8. 9.19.20.28
Rodrl 12.16
Schoop 13.23 29
Van l.it 14 18.22.24.30
Zicck 21.27.31
De stand is thans voor:
Onaangewezen vogels:
1. Vis 198 punten
2. Gebr. Rojer 180
3. Bouwhuis 164
4. Anemaet 162
5. Rodriguez 133
6. Van Lit 123
7. Schoop 112
8. Zieck 82
lanpetoezen vogels:
1. Gebr. Rojer 95 punten
. 2. Bouwhuis 87
3. Vis 74
4. Rodriguez 72
5. Zieek 48
6. Anemaet S6
7. Schoop 29
Lijst gevonden voorwerpen
Willemstad.
— Lijst van gevonden
voorwerpen over het tijdvak van 2
'm 8 maart 19SS.
1 fietspomp (Dunlop); 1 groene duikbril;
' goudkleurige dshouder;
1 bruine schooltas inh.: trommeltje,
"'es en beker;
' sleuteltjes aan een ringetje;
1 wieldop — FORD;
1 Spaans kerkboek en zwarte sjaal;
' sleuteltje; zonnebril; zwart lederen portemonnee inhou
dende geldsbedrag en 2 sleutels;
rode damespertemonnee inhouden
de: geldsbedrag en een postzegel;
1 sleuteletui waarin 5 sleutels;
1 leesbril met defect monjuur:
1 rood-witte bllpoint:
1 macheta;
1 portemonnee inhoudend.: 1 lipstick.
poederdoos, kam en spiegel;
1 goudkleurige damespolshorloge;
Nadere gegevens omtrent boven
staande voorxeerpen zijn te verkrij
gen op het hoofdbureau run polil\ie,
Kamer 5-A.
—x

Bern. — Le spoorlijn van de
Rothorn bij Brienz naar Cremaillere in het Berner Oberland zal omwille van meer economische exploitatie
na de zomer van 1960 door een luchtkabelbaan vervangen worden.
„Sranan Torie”
% Op , \ei ■■.adelden
vertegenwoordigers van 2! planta
van hel Para-gebied to On
verwacht. Dc vergadering duurde
10l hall' drio in dc middag on werd
bijgewoond door de vertegenwoor
diger van de Para in de Staten, de
lieer F. Pirau. Do door do regering
aangekondigde onteigening vormde
punt van bespreking. Besloten werd, dal de grieven van de Para-bewo
ners binnenkort aan de
zullen worden bekend gemaakt. Op
de vraag ol' de Para-bewoners nog
steeds vertrouwen stellen in de re
gering, deelde voorzitter C. Pinas
mede. dat dit nog steeds het geval
was. Er werd felle kritiek geleverd
op' de heer Ch. Calor. lid van de
regeringscommissie, die de koop van de plantages moest voorbereiden. Er werd zelfs verklaard, dat er over
eenstemming met de regering kan
worden bereikt, mits de heer Calor als lid van de regeringscommissie
wordt ontheven. 0 Dezer dagen
had de minister-president mr S. D.
Emanuels een onderhoud met de heren Roy F. Miller en R. W. Ander
son, respectievelijk vice-president
en project-manager van de Suralco.
Bij dit onderhoud werd overeen
gekomen dat met de versnelde uil
voering van het Brokopondoprojekt
reeds in april van dit jaar een aan
vang zal worden gemaakt. Nadere
bijzonderheden zullen op korte ter
mijn door Suralco worden bekendgemaakt. #In het dagblad Suriname verscheen het volgende artikel met
als hoofd: „Alles bij het oude": In
onze editie van gisteren hebben wij
de mededelingen van de president
direkteur van de KLM, de heer I. A \lcr aan <ie pers over de zomer
dienstregeling van deze maatschap
pi; ongenomen. Aangezien over Su
riname niets is gezegd, moeten wij
aannemen dat wat ons betreft de
toestand bij het oude blijft. Dat wil
zeggen dat wij eenmaal per week een rechtstreekse verbinding met Ne
derland zullen hebben. Suriname
wordt door dc KLM nogal stiefmoe
derlijk behandeld. Niet alleen da'
wij maar eens per week rechtstreeks kontakt met Nederland hebben, maar wij zitten ook met een hoog tarief
en met een type vliegtuig, dat geen
aankomst volgens de dienstregeling
garandeert. Waarom het economy
class-tarief alleen voor de Noordatlantische route geldt, maar niet
voor de zu-.delijke. is voor ons
onbegrijpelijk. Wat de vliegtui
gen betreft, is het bekend dat de
super constellations vaak met mo
torstoringen en dergelijke te kampen hebben, waardoor vertraging wordt
ondervonden. Alles bij alles geloven
wij reden te hebben te klagen over
de stiefmoderMjke behandeling dooi
de KLM, vooral waar wij weten dat de onderhandelingspositie van deze
maatschappij wordt versterkt door
het feit, dat wij deel van het ko
ninkrijk uitmaken.
ERIC DE NOORMAN - HET LOON DER HEBZUCHT
Dadelijk gaan Erie en Svein met de verspieder mee. Nadat
-j seriume tijd in noordelijke richting hebben gelopen, komt Nahenah
j. D
. hen voegen met de andere krijgers. „Wij hebben de vreemde
bij"° n'et k-_ oog verloren", vertelt hij. „maar er zijn geen krijgers
klaoorzichtig nadert het troepje en dan ligt daar voor hen in een
e . beschutte inham een levensgrote Noorse Drakar! Lang
m gaan ze j e£g dichterbij, maar alles blijft stil. Er is geen teken
'even te bespeuren!, Hebt gij de omgeving ook doorzocht?" vraagt
Erie aan Nahenah. ~Neen, is het antwoord, ~daarvoor was geen ge
legenheid; allereerst wilden wij U berichten". Svein vertrouwt het
maar weer half. „Het is wel wat erg stil", moppert hij
— „eigenaar
dig stil als je het mij vraagt. Dat deugt niet", Erie bekijkt de Drakar
en mompelt: „Een mooie schuit, het lijkt wel wat op een van Rag
nars snelzeilers. Dat zou een meevaller zijn!" Zonder nog langer te
aarzelen, gaat de Noorman er op af. „Oheee", roept hij, maar geen
antwoord volgt. Resoluut klimt Erie aan boord Ei' is niemand.
Door drinken van methylalcohol
stierven reeds 25
mensen in Noord-Mexico
Mexico.
— Tengevolge van het
drin:.en van Methylalcohol zijn tot
nu toe in het gebied van Monterey
(Noord-Mexico) 25 mensen overleden
en circa 30 blind geworden. Men
vreest dat de ramp een nog veel
grotere omvang zal aannemen, wan(
men heeft van de 5.000 liter methylalcohol, die uit geparkeerde tankwagens zijn gestolen, tot heden nog
maar een klein gedeelte teruggevon
_ii oij ten Siyier.
In het ziekenhuis van Monterrey
voeren de artsen een wanhopig ge
vecht om het leven van de talrijke
slachtoffers die daar verpleegd worden, te redden. De meeste gevallen
zijn echter hopeloos. R.K. priesters
zijn hier vrijwel onafgebroken be
zig met het geven van de absolutie. De Mexicaanse politie waarschuwt
de bevolking voortdurend via de
Radio.
—x

Moskou.
— Leden van het seere
tar-tat van de Britse delegatie in de So\./et-Unie hebben op 2000 meter
hoogte het happj birthday aangche ven toen zij tijdens de vliegtocht
van Kief naar Leningrad ontdekten
dat de Russische stewardess / jarig
was. Een van de secretaresses bood de verwonderde Russin. Alla Axidreyewa, een zijden shawl aan.
Aruba
Ook Aruba helpt
Eddy en Inigrid
Oranjestad. Ook op Aruba is on
der de Surinamers oen comité ge
vormd om steun te verlenen aan de
sympathieke aktie om "Eddy en In
grid te laten leven". In ht comité namen zitting de dames L. Smits. N.
de Robles. L. Maasdammo. T. Lo A
Gnoe, L. Held. E. Aksel, T. Gomez.
P. Currie. G. Abir.a. L. Luitjes en
de heer E.F. Lo.
Men stelt zich voor om tal van
bijeenkomsten, als een canastadrive.
bingo drive, kindermiddag e.d. le organiseren.
RCA kiest nieuw
bestuur
Oranjestad.
— Tijdens dc zondag
gehouden algemene ledenvergade

ring van de sportvereniging RCA
vond bestuursverkiézing plaats. To'
voorzitter werd gekozen de hee
Daniël Kelly. Verdere bestuursleden de heren O. Marugg, N. Henriquc
Sr., dr. W. H. de la Fuente, Karel
Dirksz, Ant. Morales, Ricardo Helder en Janny Brokke.
Er bestond voor deze vergadering
flinke belangstelling. ,
Tot erelid werd benoemd de af
tredende voorzitter, de heer Oscar
Marugg.
Meer schepen in
de havens
Oranjestad.
— Ook in de maand
februari heerste er weer verkwik
kende drukte in de havens. Er liepen in totaal 268 schepen binnen (vorig
jaar februari 281) en het totale ton •
nage nam toe tot 3.074.304, tegen v.j.
2.704.045 BRT. Van dit totaal zorgden 184 tankschepen (v.j. 217) voor
2.679.632 BRT (v.j. 2.446.006) Het restant kwam van 80 passagiers en
vrachtschepen en 4 zeilschepen (v.j.
64)
Lezingenreeks
te Santa Cruz
Oranjestad. — De Z.E. Pastoor van
Santa Cruz stelt zich voor ter voorbereiding van de viering van de
Goede Week een serie lezingen te
houden, waarin de plechtigheden
van deze week nader zullen worden besproken. De eerste lezing, welke
met lichtbeelden wordt toegelicht
wordt gehouden Woensdag a.s. om
7 uur in de parochicclub. Daarbij zullen in het bijzonder be
handeld worden de plechtigheden
van Palmzondag. De toegang is vrij
\ oor een ieder. Havenverkeer
Oranjestad
— Gedurende het
week-einde bezochten 19 schepen
onze havens, en 15 zijn er vertrok
ken.
„Beurs”-functionarissen
bezochten ARUBA Oranjestad.
— De tijdelijk direk
teur. de heer W. A. Winkel en d>
tijdelijk hoofdredakteur, J. F. A
Boer van het 'Beurs'" concern brachten gisteren een bliksembezoek aan
Aruba. De heren arriveerden om vier uur en vertrokken om acht uur. Zij
voerden besprekingen met de direk
lie van dc Arubaanse Courant. Men verzekerde ons dat het hier ging om
een kennismakingsbezoek.
Arubaans commentaar
DE AUBADES
liet is een goede gedachte van
<ic Oranjevereniging om dit ja»r
te proberen de aubades ter gele
genheid van de viering van Ko
ninginnedag, ook naar de buitendistrikten te brengen. Of dit op
zichzelf genoeg is om aan de viering van deze dag wat meer luister bij te zetten, blijft echter de
vraag. De viering heeft de laatste jaren een zeer matte kleur ge
kregen. Ken aubade van twee
versjes, nauwelijks de moeite
waard voor de kinderen om zich
feestelijk uil te dossen en voor
de ouderen om naar de pleinen
te gaan luisteren. Na de aubade
een kort défilé van mariniers en dan is het vrijwel gebeurd.
Er zijn dan nog zeilwedstrijden,
maar ook deze vermogen steeds
minder publieke belangstelling te
trekken, hoe buitengewoon aardig
ze ook voor de deelnemers zelf
zijn.
Van een drukke, roezemoezige
viering van Koninginnedag is de
laatste jaren geen sprake meer.
De enige uitzondering vormt
Paradera, waar men nog echte
volksspelen houdt en waar het
de hele dag druk en gezellig is.
Hoe anders is het op Curacao en
hoe anders was het ook op Aruba
tot voor enkele jaren.
's Morgens vroeg trok Kemminks
draaiorgel door de straten. Dan
kwam Mullers Brass Band en begonnen ook steelbands rond te
dansen. Dat ging van zes uur des
morgens door tot de aubade. De
aubade zelf bestond uit een flink
aantal, opgewekte liedjes. Ver
volgens de parade en direkt daar
achteraan de volksspelen. De zeilwedstrijden werden eens op zeer
gezellige wijze gevierd en gekop
peld aan zwemwedstrijden in de
inmiddels oek al weer overleden
Aruba Boating Club.
De gehele dag was het echt
feest voor jong en oud.
Het is zaak, dat men zich be
zint op de viering van deze grote
en grootse dag.
Aruba mag dan arm aan tradi
ties zijn in dit opzicht, het is rijk aan fleur, kleur en muziek. Aan
de Oranjevereniging de taak om
alle muziekgezelschappen te in
teresseren, opdat weer met meer fleur dit feest wordt gevierd. On
getwijfeld zijn er muzikale men
sen te vinden, die tenminste de
aubade weer willen helpen op
luisteren met vrolijke klanken.
Ook met het oog op de bevor
dering van het toerisme, is het
noodzakelijk meer aandacht te
besteden aan de" viering van openbare feesten.
Uitslag Examen
Machineschrijven
Oranjestad. — Zaterdag j.l. heeft
de Centrale "Aruba" examen ge
houden voor Machinesehrijven in dc Mederlandse Taal, Diploma A, snel
heid 30 woorden per minuut (150
aanslagen). Er hadden zich 26 kandidaten aangemeld, waarvan er 23
slaagden en 3 moesten worden afge
.vezen.
De geslaagden zijn: Olinda Brown, Agrepina Camacho,
Catharina Kelly, Theresita Kelly.
I.ucy Odor, Clarita Ras, Philomena
Vrolijk, Filomena Wild, Yvonne
Tromp, Shirloy Cardoze, Lucrecia
Faarup, Emelinda Lake, Agnes La
noy, Georgina Richardson, Laurenzo
Edwardo, Simon Loefstop, Oscar
Oduber, Severino Pourrier, Lucio
Rivadenpira. Gabriel Ruiz, Jacinto
Wernet en Antonio Zambrano.
De geslaagden zijn leerlingen van
dctype-kursussen van het St Ma
riacollege, het St Filomenacollege en het St Dominicuscollege. Aan allen
van harte proficiat! De beste uit
slag behaalde Yvonne Tromp en het beste punt voor Vaardigheid (een 9)
hadden Catharina Kelly en Emelin
da Lake.
Politieberichten
Oranjestad
— Door agent van po
litie Kool. werden een zonnebril en oen sleutel gevonden.
De lic.r van de Mast. ook van de
politie, vond een sigarettenkoker.
Dirk van Boven, zeeman van be
roep, verloor zijn Nederlands pas
poort.
In de Oranjestraat ter hoogte van
de Paris restaurant botsten zater
dagmorgen 3934 en 4083. Schade
f. 500. —. Oorzaak: Vermoedelijk
reed een van de wagens weg. ter
wijl er naderend verkeer kwam.
In de Bemhardstraat werd de
muur van de Margriet Groeery
door auto 275)0 geramd. Bij aan
komst van de patrouille was d-- be
stuurder niet meer ter plaats'-. La
ter werd hij dooi
- een andere per
soon naar de wacht gebracht. Do
auto, die een waarde van f. 300.
heeft, werd voor f. 600 beschadigd,
de muur voor f. Oor_-*_ik:
Joyriding door een man zonder ï ij
bewijs!
In een refresqueria in de Nas
saustraat werd zaterdag flink ge
vochten. Bij aankomst van de pa
trouille waren de heren weer braaf.
Een van dc vechtersbazen werd ter ontnuchtering ingesloten.
Bij een van de theaters in de stad
werd assistentie gevraagd voor kwajongens die de bezoekers lastig vielen. Door de patrouille werdei
jongens heengezonden.
In de omgeving van de Vuyst
vliegveld werden door jongens *eer vliegers opgelaten. Daar dit niet toe
gestaan is, i.v.m. de dalende spoit
vliegtuigen, werd de jongens ge
zegd de vliegers naar beneden te
halen.
Er 'werd een brandje gemeld bij
de ijsplant van Habibe te Bubaa.
Het bleek dat oude rommel en een
boom in brand stonden. Binnen 2
minuten was men de brand mees
ter, doch de spuit bleef nog .ven
voor controle.
Zondagmorgen werd een man op
de hoek Lagoweg-Grensweg onwel
Hij kwam lelijk te vallen. Met
gat in het achterhoofd werd hij per ambulance naar het Medical Center gebracht.
Donderdag Fimliga
Oranjestad.
— Donderdag a.s.
wordt door de Filmliga een programma vertoond (8.30 uur Cultureel
Centrum) waarin: Hollands Nieuws. La Cite aux Tresors en Hoge Belo
ning (Lauta Mancia) Italiaanse rol
prent met nederlandse onderschrif
ten.
Filmliga vermindert aantal voorstellingen
Oranjestad.
— In de algemene le
denvergadering dd. 12 februari werd het bestuur als volgt samengesteld: De heer H. Timmer, voorzitter;
De heer C. W. J. J. Heufke, Vice
voorzitter; De heer J. C. Stenfert Kroese, secretaris; De heer A. A. M. Carpay, 2e secre
taris: De heer J. Jansen, penningmeester;
De heer H. A. Kemmink, Commis
saris.
Aangezien het bestuur door het
plotselinge uittreden van mevrouw
L. dc co*ck nog geen nieuwe candi
daat voor deze vacature had kunnen vinden, werd het bestuur door de
vergadering gemachtigd later cc..
nieuw bestuurslid te benoemen.
Wegens de benarde financiële toe
stand van de filmliga als gevolg van
de verhoogde kosten door het gebruik van de Schouwburg en door de cultu

relc bestedingsbeperking in Holland zal slechts bij bijzondere gelegenhe
den overgegaan worden tot het geven van twee voorstellingen. De leden
stemden voor de donderdag als vertoningsdag van de Filmligafilms.
Sommige leden vroegen zich af of het niet voordeliger zou zijn naar het
Theater de Veer terug te keren wegens de gunstige financiële voor
waarden. Het bestuur zal deze suggestie nader bestuderen, waarbij opgemerkt werd dat nog geen definitieve regeling
met het bestuur van de Stichting
Schouwburg getroffen is aangaande
de zaalhuur van de Schouwburg.
Jeugdwerk van de Frères wordt verder uitgebreid
Oranjestad.
— Ook op Dakota kan
het jeugdwerk, dat door de freres
wordt georganiseerd weer op volle
gang komen. Gisteren kon op onofficiële wijze het jeugdhuis dat geheel opnieuw werd ingericht en met spelen uitgerust worden heropend en in de morgenuren kwamen zeer vele
Dakotabewoners het huis bezichti
gen.
Des avonds was er weer open huis
en een feestelijk samenzijn met tai
van spelen en daarmee was het
vernieuwde jeugdhuis dan weer in
gebruik genomen.
Onder leiding van de freres An
selmus en Casimir en een aantal onderwijzers, meest van de St. Thar
ciciusschool, zal men beginnen met
drie maal per week bijeenkomsten
te houden, en wel op dinsdag, woensdag en zaterdag. Mocht er behoefte aan meer avonden zijn, dan zal het jeugdhuis ook meer malen open
gaan.
Van de jongensclub werden tot
dusver al meer dan 100 jongelui lid
en nog dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen.
Vergezeld van zijn echtgenote kwam uit Tpledo (Ohio) op Curacao aan de heer L.K. Covelle, vice-president en gcneral-manager van Willys
Overland ter bijwoning van de „Ninth Annual Distributors Conference", die in Hotel Curacao Intercontinental wordt gehouden. Agenten uit Latijns-Amerika, Suriname, Brits-Guyana en het Caraibisch gebied
uionen de conferentie bij. Op de folo v.l.n.r.: de heer Juan Isa, agent van Willys Overland op Curacao, mevr. Isa en het echtpaar Covelle.
Burgerlijke Stand
Oranjestad
— Op 1 maart werd
geboren: Lourdes Elvarita Maria,
dochter van de heer en mevrouw
L. Tromp-Tromp. Seroe Biento 45.
Op 5 maart Téofilo Enrique, zoon
van de heer en "mevrouw A. Croe.iDubero. Papilón 87. Op 6 maart César Sighfrido, zoon van de heer en
mevrouw J.F. Kelly-Tromp. Aman
delstr. 4; Lourdes Bernadette, doch
ter van me.j. P.M. Brete. Seroe Janchi 21.
De Gaulle hield zijn eerste receptie als president van Frankrijk. Op de foto: Generaal de Gaulle met links van hem zijn echtgenote en rechts de vrouw van de Franse minister-president Mevr. Debre.
J-öïSDAG 10 MRAP.T
**" AMICöÊ DI CÜBACAÓ 3
fl AM! M SOPUEE
fhïtellock,
Tonic Water
BRITANIA
Tel. 12378
81-^-k.
■ 1 K'Jm i ft i \Oii "W '
OLD
OOLONY BRITANIA
Tel. 12378.
Nieuwe reeks: Pictura-boeken
ROBERT SCHUMANNS
MUZIKAAL GENIE
Romanticus
bij uitstek
Van een letterkundige medewerker
Hoeden
af, mijne heren, hier staat voor u een genie! schreef in 1831
de 21-jarige Robert Schumann
over Frédéric Chopin die toen net zo
oud was als hij.
Deze trompetstoot in de muzikale wereld kostte Schumann zijn medewerking aan de voorname „Allgemeine Musikalisehe Zeitung", waarin zijn artikelen
tot dan waren geduld. Zijn originele wijze van formuleren, de nieuwe frisse kijk, de meeslepende stijl en volstrekt eigen wijze van- zich uit te drukken wist S-humann, de romanticus bij uitstek. ook in zijn composities te verwerkelijken. Hij was de man van het hart, van
de zinnen, die de tot dan heersende
Italiaanse mode in de muziek, die van de gemakkelijke gladgelikte, voor het oor bevallige melodie, als ondiep, onvolledig en onvoldoende kritiseerde.
Misschien is het de strijd geweest, die Schumann als mens te strijden kreeg al toen hij nog heel jong was, welke hem bestemde met de muziekmaterie
te worstelen, zoals hij te kampen had met zijn zielsaan
driften, zijn onvervulde verlangens,
zijn verschrikkelijke onzekerheid over de weg die God
voor hem bestemd had.
Oorspronkelijk
had hij dichter willen worden, of lie
ver, had hij da
dichter in hem een kans willen geven
zich te uiten, maar allengs werd het
hem, na vele aarzelingen, duidelijk dat hij zich als mens
het volmaaktst zou kunnen uiten in
muziek. Schumann
had deze tweeledigheid gemeen met
vele echte romantici, die allen maar één verlangen hadden: te blijven verwijlen in het rijk
der kunst, welke
muze van de velen zij ook uiteindelijK
kozen om hen blij
vend te inspireren.
Jean Paul is zijn
afgod. Marcel Brion beschouwt deze
voorliefde van dj
romantische Robert als haast noodzakelijk voor een wezen als hij was, daar
Schumann veel, zo niet alles, heeft van een Jean Paulse romanheld. Ook Schumann droomde van eenzelfde ideale wereld, van eenzelfde
mystieke broeder
schap tussen de
mensen. Het muzi
kale in Jean Paul
was de nuance, die Robert het meest trof. Hij begint aan twee romans en
drie drama's geheel in de geest van de schrijver van ..Hes
perus". Hij zal ze nooit afmaken. De natuur speelt een oppermachtige rol en zijn
dagboek, da' h_ vrijwel onafgebroken
heeft bijgehouden, levert daar onnoe
melijk vele voorbeelden van. Ook Schumanns reactie op de liefde is dezelfde
als die bij Jean Paul. Z.n eerste ge
liefden, Nanny of Liddy geheten, bemint hij platonisch. In gezelschap van
Liddy ontbladert hij een roos als zij hem te kritisch, en wellicht op het gebied
van de liefde te veeleisend wordt, om
haar te verstaan te geven, dat zijn
droom met haar aan een einde gekomen is. Ook de bekoring die een oudere
vrouw op het hart van vele romantici uitoefende, werd Schumanns deel, zo
dat h\j zelfs later aan zijn toch zo vu
rig beminde Clara over Agnes Carus,
de doktersvrouw uit Codlitz, durft schrijven: Haar hemels beeld straalt voor
goed en geheiligd in mijn binnenste, in haar nabQheid wellen nieuwe melodieën op in mijn hart eens heb ik
hartstochtelijk liefgehad. Zij was voor
mij de ideale vrouw!
Hij was toen achttien jaar. Zijn va
der van wie hij ontzaglijk heeft gehouden en aan wie hij zijn voortreffelijke
literaire scholing te danken had
— deze
hield Immers een boekhandel — was
een droefgeestige fantast, die zijn win
kel verwaarloosde voor zijn studeervertrek en eens gehoopt had schrijver te
kunnen word.n. Van hem heeft Schu
mann zeker die onoverwinneln'ke me
lancholie geërfd, die later groeide tot tot de zo verschrikkelijke geestesver
duistering, waar de dood op volgde. Zijn moeder was praktischer en hij vond dus in z\jn jeugd een soortgelijke vrouw om hem te leiden, als die hem later zou bijstaan. Want na enige hartstochtelijke
platonische verbindingen trouwt hij on
der ontzaglijke tegenwerking met Cla
ra Wieck, het wonderkind op de piano, van wie Goethe zei, dat zij sterker was dan zes .ongens bü elkaar!
Clora Schumann—Wieck (Fechner, Parijs 1832). /
Voorbeeldige biografie
Over deze wonderbaarlijke kunste
nares en zeker niet minder verwonderlijke vrouw is nog steeds niet het laatste woord gezegd. Ook niet in het onlangs in het Nederlands versche
nen boek: Schumann, door Andrê
Boucourechliev, dat eèn voorbeeld
raag heten van een korte biografie. Ve«ierd met talloze prenten en por
tretten is het verschenen in de reeks rictura-boeken, door het Spectrum
uitgegev.*-. Inderdaad is Clara van
heel jong af de leidende ster in Schumann's leven gebleven. Haar
praktische zin, haar voorbeeldige
ijver, haar nuchterheid, die zij paarde aan een diep en innig gevoel, haar onvergankelijk reproducerend talent
vooral, stimuleerde de jonge onzekere musicus tot zijn grote muzikale da
den. Haar liefde is het geweest die
Robert telkens heeft opgebeurd en
haar onwankelbare trouw aan de la
ter zo zieke man was hem het grote steunpunt dat h_ behoefde. Clara heeft hem trachten te genezen
van dat voortdurend achterom zien en zij werd de agens die hem voortdreef,
die zijn geest richtte op de daden, welke zijn genie van hem eiste. Hoe lang
heeft het echter nog geduurd voordat hij vermoedde een genie te zijn. Hij schreef als hij zichzelf trachtte te tekenen in
woorden immers twee maal op één bladzijde: Ik sou niet Kot een
genie willen verklaren, maar ik zov
Seh. toch niet tot de gewone stervelin
gen willen rekenen Geniaal is hi. niet. Vechten is hem vreemd, hu' drooml dan ook liever, in stilte
Schumanns hyperromantische aard
komt wel zeer duidelijk aan het licht ais hij aan de zestienjarige Clara schrijft,
dat hij gedurende haar afwezigheid in
Arabië geweest is om verhalen op te
doen die haar zouden kunnen bekoren: zes nieuwe geschiedenissen over dub
belgangers, honderd en één charades,
acht héél malle raadsels, verder avonturen van rovers, verrukkelijk mooi en
het avontuur van het witte 5p00k.... ik ril van angst!
Clara heeft gedurende zijn gehele
leven tegen deze dubbelgangers moeten vechten vol onmachtige liefde. Zijn demon nam van zijn tweeënveertigste jaar langzamerhand bezit van hem.
Hij heeft dat heel duidelijk geweten, waar Clara twee jaar later schrijft: Plotseling om half tien stond hij op van de sofa, vroeg om zijn kleren, terwijl hij zeide dat hij naar eën gekkenhuis wilde, daar hij zijn zelfcontrole verloren
had, en dat hij niet zeker was wat hij
's nachts wel zou kunnen uitvoeren. Alles wat hij wilde meenemen legde hij klaar: zijn horloge, geld, muziekpapier.
pennen, sigaren, alles heel secuur. Toen ik hem zeide: „Robert, wil je je vrouw en kinderen verlaten?", antwoordde hij:
„'t Zal niet voor lange tijd zijn, ik kom spoedig genezen thuis."
Andere Pictura-boeken
Ook van Frédéric Chopin is in de
Pictura-reeks van Het Spectrum een
bekoorlijke, intelligent gecomponeer
de, levensschets verschenen, eveneens verlucht met verzorgde foto's. Enige
opnamen uit de film ~De jeugd van
Chopin" komen ons daarbij misplaatst
voor: zij doen afbreuk aan historische echtheid, die spreekt uit het levensverhaal en de overige afbeeldingen. Het
boekje stelt, evenals dat over Schumann vrij hoge eisen aan de lezer, maar daaruit vloeit vanzelf het voordcel voort, dat het van des te meer waar
de is voor alwie enig ontwikkeld besef heeft van de cultuurperiode en de wereld, men mag 'zeggen de werelden (Polen, Parijs), waarin de in 1849 overleden Chopin zijn korte leven sleet. De schrijver is Camille Bourniquel en
de vertaalster O. de Marez OyensSchilt.
Het derde boek in dezelfde Pictura
reeks, tevens het laatste van de com
ponisten-trits waarmee de reeks toe
valligerwijs opent, is een biografie van Haydn door Pierre Barbaud. De le
vensontwikkeling van de componist
wordt telkens in verband gebracht met de variërende kenmerken van zftn mu
ziek.
Binnenkort zullen als Pictura-boekon verschijnen een aansprekelijke verhandeling over Homeros en een boek over Italië. Als het peil en de technische verzorging (met name de goede offsetillustraties) zich handhaven overeenkomstig de beloften der eerste uitga
ven, kunnen we spreken van een aanzienlijke verrijking van de financieel gemakkelijk bereikbare ontwikkelingslectuur die geen concessies doet aan intellectuele gemakzucht noch aan de voorseur voor encyclopedische oppervlakkigheden. Alleen wil het ons niet duidelijk worden, waarom de reeks
~Pictura" heet. Men zou een reeks
over schilderkunst verwachten. Bedoeld wordt echter: geïllustreerde boeken. Het is wat verwarringwekkend en op zijn
minst vergezocht.
Films bereikten moreel
dieptepunt in 1958
Dusseldorf.
— Do Duitse Katho
lieke filmraad verklaarde, dat dt
morele standaard van de films ir
1958 lager was dan ooit te voren. D' Raad zeide, dal van 100 films die ge
keurd waren er slechts 4(5 „het zien
waard waren". De Raad had bezwaar tegen 41 films en 13 werden totaal
afgekeurd.
Van de 54 films, die afgekeurd wer
den, waren er 18 van Franse pro
ductie. 12 uit Duitsland, 9 ameri
kaan.se. 5 zweedse, 3 engelse en 1
resp. uit Italië, Denemarken, Japan
Cuba, Mexico en Zwitserland. Eér
was etn Fraas-Italiaanse product.
(NC)
Introductie in Nederland
en over Curaçao.
Een zeer behoorlijke deel na» de
emissie zal door een Nederlandse ban
kierssundicaat onder leiding van Pier
son. Heldring en Pierson en de Ne
derlandsche Handel-Maatschappij in
Nederland aan .het publiek worden
a<m<7eboden. Op Curacao kan dit ge
schieden via de Hollandse Bank-Unie.
De obligaties, waar behalve op de
New Yorkse Stock Exchange ook op
de Amsterdamse beurs notering voor
zal worden aangevraagd, zullen tot de aflossing converteerbaar zijn in ge
wonc aandelen tegen een nog nader
vast te stellen koers. De verplichte
aflossingen beginnen in 1970.
Bedrijfsresultaat negatief
In het Registration Statement is ook
opgenomen een verliesen winstre
kening van de K.L.M, over 1958. waaruit blijkt, dat de winst van de maat
schappij heeft bedragen Hf. 13,1 mil
joen tenen Hf. 22.8 miljoen in 1957,
een dalina van 42.5 procent. Het be
drijfsresultaat geeft voor 1958 een ne
nnticf saldo te zien van Hf. 1,1 mil
joen tenen een batig saldo van Hf.
21.7 miljoen in 1957.
De verliesen winstrekening geeft
het volgende beeld te zien (alles in
miljoenen guldens):
1958 1957
Vervoersinkomsten Hf. 462 467.3
Overige inkomsten 28,2 28,9
490.2 496.2
Bedrijfskosten 491,3 474.5
Bedrijfsresultaat
1,1 21,7
Winst verkoop
verouderd materiaal 5,3 8,3
Overige baten en lasten
1,8
1,5
Extra afschrijving
vliegend materieel 5,5
Winst vóór belasting 2,4 22,9
Vrijgekomen of toegevoegd aan belastingreserve 10,7
0.1
Winst 13.1 22,8
*) Hiervan afschrijvingen 73,5 56,9
De lagere resultaten van de K.L.M,
in 1958 moeten vooral aan een drietal
factoren worden geweten. In de eer
ste plaats aan de economische reces
sie in de wereld, die een vrij zware
invloed gehad heeft. In de tweede
plaats aan de intrekking van de lan
dingsrechten in Djakarta, waardoor
een belangrijke inkomstenbron weg
viel. Wel heeft men elders het ver
voer trachten uit te breiden, maar
dit gaat niet zo snel. Wanneer de
invloed van het wegvallen van de lijn
op Djakarta buiten beschouwing
wordt gelaten, dan valt nog een aan
zienlijke stijging van het vervoersre
sultaat te zien. De derde factor ten
slotte is de staking van de vliegers
begin 1958, die vele miljoenen heeft
gekost.
Ten aanzien van de resultaten van
het vierde kwartaal 1958 kan nog wor
den opgemerkt dat deze niet gunstig
zijn geweest; immers het bedrijfsresultaat liet in de eerste negen maanden
een overschot van Hf. 1,9 miljoen zien
en vertoont over het gehele jaar een
tekort van Hf. 1,1 miljoen. Ook in hel
vierde kwartaal is nog van invloec
geweest de economische recessie, die
met name in de zgn grondstoffenlan
den nog niet tot het verleden behoort
De convertible subordinated deben
ture (converteerbare achtergestelde
obligatie) houdt eigenlijk het midder
tussen een converteerbare obligatie er
een preferent aandeel converteerbaar
in een gewoon aandeel, het is eer
vorm waarvoor in Amerika veel be
langstelling bestaat. Bij liquidatie
komt deze voor de aandelen, maar zijn
achtergesteld bij de overige crediteu
ren, als zodanig wo-den ze door de
banken in feite als aandelen be
schouwd en geven ruimte voor het
opnemen van kredieten.
Aantrekkelijk voor de KLM is ook
dat de rentebetaling op de converteer
bare obligaties een kostenfactor is, die fiscaal aftrekbaar is.
Gezien het feit dat het maat
schappelijk kapitaal van de K.L.M.
Hf. 200 miljoen bedraagt, waarvan
Hf. 143 is geplaatst zal de conver
sie niet meer dan Hf. 57 miljoen
gewone aandelen kunnen oplev.
ren. Hoewel de conversiekoers nog
niet is vastgesteld houdt men re
kening met een koers van 11}» a
114 pet.
De rente op de nieuwe conv-.
teerbare obligaties zal, gezien Je
introductie in Nederland, zoda..ig
zijn, dat de obligatie ook daar be
behoorlijk in de markt ligt en aan gaan de gedachten uit naar ca 5
pet. Wat betreft de nieuwe bestellingen
op straalvliegtuigen heeft de K.L.M.
,de keuze uit DC-8, waarvan men al
.eht toestellen voor aflevering in 1960
had bestelcj, uit de Boeing 710 vier a
vijf miljoen dollar per stuk zonder
inderdelen.
Behalve de 8 DC-8 toestellen, had dc
'CL.M. nog in bestelling: 12 Lockheed
Electra turbo-prop vliegtuigen voor aflevering in 1959 en 1960 en twee Fok
ker Friend.ihips af te leveren in 1960.
Op de verliesen winstrekening
1958 valt het op. dat niet extra is afgeschreven op hei vliegend materieel. Het ligt in de lijn van de verwach
ting, dat ook in de toekomst, gezien
de hogere efficiency van de straal
vliegtuigen, de afschrijving per ton
'-ilometer belangrijk lager zal zijn,
Todat men de extra afschrijving wel
'icht ook in de toekomst achterwege
'*an laten. Dit zou bij de finan
-iering zeer te pas komen, aangezien
"liivoorbeeld ook de prijzen van oude
vlWtuieen belangrijk gedaald ziin.
zodat men bij verkoop hiervan minder baten in de toekomst kan verwachten.
WIE ADVERTEERT
EEN MOORD!
door AGATHA CHR!STIE
71
~Toen stierf eindeln'k dokter Blacklock. Letitia aar
zelde toen geen ogenblik, maar gaf haar baantje er aan. Zij liet Randall Goedier vrijwel dadelijk in de steek en wijdde zich verder geheel aan Charlotte. Zij nam haar mee naar Zwitserland om daar de specialisten te raadplegen over een mogelijke operatie. Het was een reeds lang verwaarloosd geval maar, ge
lijk bekend, is de operatie uitstekend geslaagd. Haar ontsiering behoorde voorgoed tot het verleden
het litteken, dat de wond achterliet, kon heel gemakkelijk worden gemaskeerd onder een hoog parelsnoer. Toen brak de oorlog uit. De twee zusters konden niet naar nuis terug en daarom bleven zh" in Zwitserland, waar zij allerlei Rode Kruisarbeid verrichtten. Zo is het toch, niet waar, inspecteur?"
„Ja, zeker, juffrouw Marple!" ~Nu kregen zij wel zo nu en dan berichten uit En
geland. Zo moeten zij onder meer ook hebben ge
hoord, dat de gezondheid van Belle sterk achteruit ging, zodat zij het wel niet lang meer zou kunnen maken. Ik ben er van overtuigd, dat het niet meer dan menselijk is, dat zij toen samen hebben zitten overleggen wat zij allemaal zouden doen, wanneer Letitia het vermogen van Randall Goedier zou erven
Daarbij moeten we óók in aanmerking nemen, dat
dit vooruitzicht nog zoveel meer voor Charlotte betekende dan voor Letitia. Charlotte was tot het leven teruggeroepen Voor hot eerst voelde zij zich een
vrouw als een ander, een vrouw waar niemand meer vol afkeer of medelijden r.aar keek. Zij voelde zich bevrijd, gereed om van net leven te ga.au genieten...
zij moest in de jaren, d ware een heel mcnsenlev
ie haar resteerden, als het en zien in te halen
„En toen kreeg Letitia. de gezonde, sterke zuster,
onverwachts giiep en longontsteking en was z_ binnen een week overleden. Charlotte had niet alleen
haar zuster verloren, maar tegelijkertijd die gehele
droomwereld die haar voor ogen stond. Ik zou me
haast kunnen voorstellen, weet ge, dat ze niet alleen bedroefd is geweest, maar het Letitia kwalijk heeft genomen Waarom was zij nog niet even langer
blijven icven,' tot na de dood van Belle? Dan was alles goed geweest! Een kwestie van een maand
misschien. Dan had Letitia het gehele vermogen gehad en na Letitia's dood
„Nu is dit het punt, waar het grote onderscheid
tussen beide zusters het duidelijkste aan de dag zal zijn gekomen. Charlotte heeft toen niet het besef gehad, dat de opwelling, die zu' toen bij zich voelde op
komen, uit den boze was. Het geld was uitsluitend voor Letitia bestemd het zou ook aan Letitia ten
deel zi.in gevallen maar zij vereenzelvigde zich
veel te veel met haar zuster. Misschien is het hele denkbeeld ook eerst bij haar opgekomen, toen een
geneesheer, of iemand anders, haar de voornamen
van haar zuster gevraagd heeft. Toen begreep zij,
hoe tot dusver de dames Blacklock voor ieder één
onafscheidelijk geheel hadden gevormd twee be
schaafde Engelse dames van middelbare leeftijd, die veel op elkander geleken en nagenoeg eender gekleed gingen. Waarom zou degene, die overleden was, niet Charlotte kunnen zijn en de overlevende Letitia kunnen heten?
Dit is waarschijnlijk voel meer de opwelling van
het ogenblik geweest, dan een welbcraamd plan de
campagne. Letitia werd nu onder de naam yan charlotte begraven. Charlotte was dood en Letitia keerde naar Engeland terug. Al haar aangeboren energie
en ondernemingsgeest, die jaren latent waren gebleven, kwamen nu in actie. Ais Charlotte had zij altijd de twee viool gespeeld. Nu imiteerde zij in alle opzichten Letitia Behalve in moreel opzicht. Mo
reel was zij mis!
Charlotte moest nu natuurlijk enkele voorzorgen
In acht nemen. Zij vestigde zich in een gedeelte
van Engeland waar niemand haar kende en waar
z_ co*k geen contact zou kunnen krijgen met Belle
Goedier, die Letitia zo goed gekend had. Docr de grote
afzondering waarin Charlotte had geleefd, merkte
niemand iets van deze verwisseling van identiteit."
„Maar," opperde Dot, ~er waren toch heel veel
mensen, dieLetitio hadden gekend. Die konden toch argwaan hebben gekregen?"
„Toch niet zo makkelijk. Allicht zeg je dan: „Ik
heb Letitia Blacklock weer ontmoet, maar wat is
zij in deze jaren veranderd ik zou haar bijna
niet hebben herkend!" Niemand wist eigenlijk,
dat ze er nog een zuster Charlotte op na had gehouden. Wat kunnen een jaar of tien een mens ook niet doen veranderen! Zij van haar kant zou zich altijd
kunnen beroepen op haar bijziendheid, wanneer zu'
de mensen niet meer herkende. Bovendien kende
Charlotte nauwkeurig alle bijzonderheden uit Leti
tia's brieven ledere argwaan zou ze gemakkelijk hebben kunnen ontzenuwen, door naar een ge
meenschappelijke vriendin te informeren of eens te herinneren aan een gebeurtenis uit vroeger jaren,
samen doorleefd Nee, ze hoefde alleen maar bang
le zijn, dat ze zou worden herkend als Charlotte.'
„Zij ging op Little Paddocks wonen, maakte ken
nis met haar buren en toen zij op een goede dag een brief kreeg, waarin een beroep werd gedaan op de goedheid van de lieve Letitia, aanvaardde zij zelfs
met plezier de komst van een jonge neef en nicht,
die zij nooit van haar leven gezien had. Dat zij als tante Letty werd aanvaard,, vergrootte haar zelfvertrouwen, „ „Alles ging prachtig. Maar toen beging zij haar
grootste blunder uit goedhartigheid en weekheid
van aard. Zij kreeg een brief van een oude school
vriendin, die enigszins aan lager wal was geraakt
en die zy gaarne te hulp wilde komen. Ook misschien voor eigen steun. Zij was als kind erg op Dora
Bunner gesteld geweest, in wie z'vj als het ware alle prettige schoolherinneringen verenigd zag. Hoe het
zij, als antwoord op die brief is zij haar oude vriendin persoonlrjk gaan opzoeken. Dora moest wel ten hoogste verbaasd hebben gekeken, toen zij aan Letititia geschreven had en Charlotte vóór zich zag. Nooit
heeft ze het tegenover Dora voor doen komen, dat
zij Letitia was. Dora was één van die trouwe vriendinnen, die haar ook altijd in haar dagen van ziekte en meii-enscliuwheid had opgezocht.
(Wordt vervolgd)
TOM POES EN DE BEUNHAAS
3-64 ue Diie.teui van de fabriek hielp de heer Jansen overeind,
klopte hem de jas en hielp hem zijn hoed rechtzetten.
„Wat een toestand, niet?" riep hij uit. „Een klein ongelukje. Het
kan iedereen overkomen, maar vervelend is het wel. Een moertje in
de verdeelkap of een spindeltje dat vuil slaat: u kent dat. Zoiets hebben die nieuwe machines altijd". ■ „Dk is de derde keer", zei de heer
Tansen met barse stem.
„Ja, het is te gek, hè?" riep de ander uit. „Het materiaal deugt niet,
dat is het. Maar het is zó verholpen, hoor. We hebben prima vak
mensen en als u even wacht
''
,Ik wacht niet meer", zei de heer Jansen. „Ik heb er genoeg van.
Goede middag". Hij keerde zich om en schreed waardig heen. De directeur keek hem
schouderophalend na,
„Nog een grote mond ook", prevelde hij. „Drukte en verbeelding.
Laat hij het zelf opknappen, als hij kan
"
Hij zweeg, want het geluid van naderende voetstappen trof zijn oor. Het waren heer Bommel en Torn Poes, die uit hun schuilplaats kwa
men.
„Spionnen!" riep de directeur uit. „Ons de kunst afkijken, hè?
Jullie durven hoor, Maak, dat je weg komt".
„Veel kunst is hier niet af te kijken", zei heer Ollie bitter. „Dit
soort machines is bij ons in Rommeldam beter, zoals ik net tegen mijn
jonge vriend zei. Hier loopt altijd alles tegen. Maar ik zou wel eens willen weten waarom".
Voor financiering nieuwe straalvliegtuigorders
K.L.M, emitteert in V.S $ 17miljoen
conv. achtergestelde obligaties
Bovendien $ 20 miljoen van
Amerikaanse banken
Winst 1958 was 42½%
Naar wij vernemen zal de K.L.M,
overgaan tot een publieke emissie in
Amerika van circa 17 miljoen dollar
aan. „Convertible subordinated deben
tures" (een in Amerika bekende vorm van converteerbare obligaties) met een
looptijd van twintig jaar, betaalbaar
in dollars. Voorts is de K.L.M, in on
derhandeling (met drie 'Amerikaanse
banken, ter verhoging met 20 miljoen
dollar van het in 2956 verkregen kre
diet van 50 miljoen dollar.
Het aantrekken van deze nieinve
middelen door de K.L.M, moet gezien
worden in verband met het voorne
men de bestellingen op straalvliegtui
gen uit te breiden, met welke nieuwe
bestellingen in totaal ongeveer j.O
miljoen dollar gemoeid zal zijn. De
bovengenoemde middelen en de mid
delen uit de interne financiering ver
kregen, worden als voldoende be
schouwd voor het programma van
toekomstige investeringen.
Op 19 februari leent de K.L.M, bij
de Securities and Exchange Commis
sion te Washington een zogenaamde
„Registration Statement* ingediend
met betrekking tot de bovengenoem
de emissie.
Een syndicaat, onder de gemeen
schappelijke leiding van Smith, Bar
ney & Co. en de First Boston Corpo
ration, stelt zich voor de obligaties
over te nemen en vervolgens aan het
publiek aan te bieden, zodra de no
* dige formaliteiten zij» vervuld, het
geen vermoedelijk op 11 maart a.s.
het efwal zal zijn. De nadere voor
waarden (bijv. rente en conversie
koers) zullen naar Amerikaans sys
teem dan pas worden vastgesteld.
Volgens de ten dienste staande ge
gevens mag men verwachten dat. ge
zien de verhoudingen op de New
Yorkse kapitaalmarkt, het rendement
der onderhavige obligaties ongeveer
4 3/4
— s"'» zal bedragen bij een emis
siekoers, die vermoedelijk niet boven
de 100"'» ligt. Bovendien verwacht men
dat de conversiekoers dicht bij de
koers van de aandelen K.L.M, zal lig
gen, zodat een koersstijging van de
aandelen vrijwel onmiddellijk een
overeenkomstige koersverbetering der
converteerbare obligaties ten gevolge
zal hebben. Als mogelijke conversie
koers wordt 30 dollar of ca. Hf 113,
— genoemd.
De obligaties zullen een totale loop
tijd van 20 jaar hebben. De eerste 10
jaar vinden geen aflossingen plaats,
de volgende 5 jaren wordt jaarlijks
8"« en in de laatste 5 ja
ren 12"/ o p.a. van de lening afgelost,
terwijl de officiële notering van de
obligaties ter beurze van New Vork
en Amsterdam zal worden aange
vraagd.
Kolonel Grivas vraagt Cyprischebevolking Makarios te
Nicosia.
— Kolonel Grivas, de lei
der van dc Grieks-Cyprische verzetsbeweging, heeft in een afscheids
boodsehap die onder zijn aanhangers
's verspreid, de Cyprische bevolking opgeroepen de strijd te staken en
aartsbisschop Makarios te steunen.
Men verwacht dat Grivas (wiens
ugenlijke naam Dighenis is), bin
ïenkort naar Griekenland zal ver
dekken. In de afgelopen dagen
heeft hij achter de schermen ge
verkt om de toekomst van leidende verzetsstrijders die in gevangenschap vertoeven, te regelen.
Grivas verklaart in zijn afschcids
boodschap, dat zijn geweten gerust
is. Ik heb mijn plicht gedaan, schrijft hij. Hij heeft besloten geen deel te
'nemen aan het politieke of openbare leven op Cyprus of in Griekenland.
—x

Washington. — Amerika heeft met
Turkije, Pakistan en Iran bilaterale defensieovereenkomsten gesloten. Dc akkoorden zijn een vervolg op de zogenaamde Londense verklaring van 28 juli 1958, waarbij Amerika be
loofde de drie landen van het Pact van Bagdad te helpen verdedigen.
Mac Millan in Parijs
aangekomen
Parijs.
— Dc Britse pr<^
Macmillan, is in Parijs aangeko" 1 . Hij zal aan de Franse regering 3
dcrs verslag uitbrengen over z.n ,(
zoek aan de Sovjet-Unie. Hij *
vergezeld door zijn minister
buitenlandse zaken. Selwyn Lloy ' i' ' Macmillan zei bij aankomst
»
hoop, dat ons bezoek aan Parijs bijdragen tot. het bevestigen van o
gemeenschappelijke politiek en d
°
stellingen." . ...
De Franse premier, die met m'
*
ter Couve de Murville op het vl <°
veld aanwezig was. zei: „Enge .
en Frankrijk,, zijn samen ernS
ka tt
moeilijkheden doorgekomen. Er
geen sprake van zijn dat zij geen »
meenschappelijke positie innet"
Fasie van twee grate andernemingen
Lindeteves N.V. en Jacobson
den Berg & Co, hebben besloten
fusie aan te gaan. Vanaf 1 ian
he.
1959 zal de nieuwe onderneming kend zijn als Lindeteves-Jaco
N.V. Gedurende vele jaren AeAe\_s twee bedrijven voornamelijk za ,£
in het voormalige Nederlands -ln
Sinds de tweede wereldoorlog
ter, hebben zij zich op andere
»
bieden toegelegd. Tot op ze
n
-,
hoogte handelen de beide ondc
mingen in dezelfde artikelen en
de andere kant vullen zij elka
aan. Lindeteves handelt in alle s
ten technische installaties, ii zeT '_,_•■ staalpodukten, bouwmaterialen,
reedschappen e.d. terwijl JaC
°
.._,{
& van de Berg handelde in te% fr oapicr, chemicaliën, pharrnac
sche produkten, levensmiddelen
dranken en tropische produkten. .^
Lindeteves heeft thans belange
tal van" landen, in Europa, A j
en T> üd-Amerika hetgeen o 0
geval is met Jacobson van de Be
Co. Emigrant schenlei nieuwe KERKaan
zijn
geboortedorp
Salerno, Italië.
— Het stadje M .
tesano Sulla Marcellana, niet ver Salerno heeft onlangs een n' eUjje
kerk dank zij een dorpsgenoot
jaren geleden naar Venezuela e
greerde. „ ..
Zijne Eminentie Kardinaal w
,;
taldo, Aartsbisschop van rJaP ~,
wijdde de kerk van St. A""13
tegenwoordigheid van de dorp?
ar gen en dc schenker, Filippo Cagl d
-rl
"a
Cagliardi die millonnaii' w j-J
zijn emigratie naar Venezuela,
°
.__,
de de Pers mede na dc plechtig 11
(
.>
dat hij „Een stad van de Emig^ij,
wilde bouwen. Het plan, zeide
zou honderden kinderen kunnen leiden in gespecialiseerd werk, |
emigratie makkelijker voor n°?jjC)
maken.
In Oostenrijk
Kerkelijke
eigendommen gerestituëerd
tr' De onderhandelingen over dc
ruggave van kerkelijke eig^a v men, die in 1938 door dc ren in beslag genomen, s-W
dicht bij een oplossing te zijn,
De Nationale Raad van °°S
on' rijk, (de Tweede Kamer) heef' $
langs de Regering geautoriseerd jrKerk 200 millioen schilling, < 16
.- ar* liocn gld.) te betalen in twee '
lijkse termijnen. Details van
&e
..ö ?
taling moeten nog worden ul *„
werkt. Na de annexatie in 1938 .0 fiskeerden de Duitsers de kerk* j,
eigendommen (talrijke
bosland en gebouwen). Dc e x
compensatie daarvoor aan dc t
<
was het wetelijk recht om een kelijkc belasting te heffen op
inkomen van katholieken. tfi De Bisschoppen hebben gcvl
om de teruggave van dc geboll jJO
en een jaarlijkse betaling va"
miljoen schillings, waarin dan „
het salaris van dc godsdienstewijzers in staatsscholen was be"
pen. y
De verheffing waartoe bc ffi
is, is dicht bij deze aanvraag
Socialisten in het parlement. nen de aanspraak te steunen, _\c
men met hun coalitievriend 1-' 11' Volkspartij. . ,^
Wat het probleem gecortiP 1'
maakte, was de vroegere staW j*
kerkelijke eigendommen, die
" jo'
questreerd waren door keize -.
seph II in de 18de eeuw, *<).'
plaatst in een Stichting, het » jj.'
dienstig Fonds" genaamdvCr'
fonds werd slecht beheerd c °
minderde in waarde totdat
°e. üft? tenrijkse Republiek het Hals
Keizerrijk verving in 1918. tfs
Toen fle bisschoppen hu n
spraak maakten op teruggav
. ci<j'
den zij rekening met de f'n Qfis' moeilijkheden van de Staat gen niet aan op de herop' tf.f
van het Fonds, en evenmin oP f.
goeding van dc uit het fO"%(>(J
derfde inkomsten in tussen
"
jaren. y< 0
DINSDAG 10 MAART 1959 4 AMIGOE DI CURACAO
Hartelijk afscheid van ZUSTER HANEWINKEL
Oranjestad. — Zondagmorgen
wachtte zuster (;..I.Nr . Hanewinkel
e<"n echt leuke verrassing Tegen
el uur kwam een delegatie van da
nies en heren op heel spontane en
°nverwachle wijze afscheid van haar
netrieii in haar woning aan de Nep
'iiiuissfraat.
Niets officii els, maar een hartelijk
afscheid namens de artsen en de pa-j
i o. Zuster Hanewinkel
ende twaalf en een half jaar
aam als wijkverp voor
hel Wit Gele ruis. In verband met
leeftijd (58 jaar)
— die men
haar overigens nimmer zou geven
— j
i /e nu naar Holland teru
«eren. Vrienden en oud patiënten
wacht een cadeau bijeen, dat in de
Vorm van een cheque werd overhandigd door de heer Bruin. Dat de
waardering algemeen was. bleek uil
id van mevrouw Ho
Kan You, die namens de artsen een
Mschcidscadeau kwam brengen.
Zustr Hanewinkel heeft geen recht
0n pensioen. Van haar spaargeld
hoopt ze een tijdje vakantie te hou
den en daarna maar weer eens uit
'
I
kijken in Holland naar iets anders
Ze vertelde ons het bijzonder naar
haar zin te hebben gehad op Aruba.
Het werk was prettig, maar wordt
wal zwaar: Voor dag en dauw uit de veren en de gehele dag werken. Het
grljpeljjk dat ze het wal rustiger
aan wi! doen. maar zeker is het dat ze hier terdege zal worden gemist.
Wij hopen, nu maar dat zij met
evenveel aan Aruba zal blijven te
ru_tienken, als haar oud patiënten
zich haar dienende liefde zullen blijven herinneren.
'Zuster Hanewinkel, het ga U goed..
—x—
Helsinki.
— Het aantal in gebruik
zijnde radiotoestellen in Finland is
thans 1.1 mil/oen, het aantaltelevis
ie-ontvangers elfduizend.
Mevrouw Ho Kan You (rechts){
overhandigde een geschenk «timen. |
de artsen. [
Agenda Aruba
Oranjestad. — Kantoor Amigoe.
ToriceUistrnat 16. Tel.: 1?33.
Dinsdaq 10 waart 1050.
BIOSCOPEN:
De Veer, 8.30 uur:
STOPOVER TOKYO. Robert Wag
ner. Joan Collins. Alle leeftijden.
Rin/ro, S.rtO uur:
EL TEATRO DEL CRIMEN. (Spaans)
Maria Antonieta Pons, Silvia Pinal,
Luis Aguilar, Tin-Tan, Lucho Catica.
Agustin Lara, Pedro Vargas. 18 jaar.
Principal, S.00 uur:
JOE MACEETH. Paul Douglas,
Ruth Roman. 18 jaar.
Aurora, 7.30 uur:
JAIL BUSTERS. Leo Gorcey, Huntfe Hall & the Bowery Boys. Alle leeft.
Savaneta 7.30 uur:
UNTIL THEY SAIL. .Tean Simmons.
Joan Fontaine. Paul Newman. Piper Laurie. 18 jaar.
Nachtdiensten Botica's:
Oranjestad.
— Botica Oduber. Tel.:
1Y80.
San Nicolaas. — Botica San Lucas.
Tel.: SOOfi.
Russische geschenken voorMacMillan

SelwynLooyd
Moskou — Premier MacMillan
van Engeland heeft van de Russi
sche regering diverse geschenken
ontvangen, waaronder een model
van een Spoetnik, dat het Russische
volkslied kan spelen, een jachtge
weer, de kop van een eland, 35
langspeelplaten, tien flessen Russi
sche wijn, een kilo kaviaar en een
leren album met foto's van Moskou.
Zijn echtgenote kreeg een zilve
ren theeservies en een sjaal. Ook de Britse minister van buitenlandse
zaken, Selwyn Lloyd, werd niet
vergeten. Hij gaat naar huis met
een model van een slede met een
span rendieren ervoor en —net als
MacMillan— met 35 langspeelplaten, flessen wijn, een album met foto's
van Moskou en een Spoetnik.je.
3SS XMTGÓS DI CTJSA'CAO
_
GEVRAAGD
mannelijke kracht
met enige kantooren bij voor
keur ook Verkoop-ervaring
Aanbiedingen:
INT. SEAMEN'S CLUB
San Nicolas
I j]f ƒ Voor een bril, waar iedereen naar kijlct: 1
& FUHRMANN OPTtEK f 1 MODERN I \i.l KH'II II SI I.IIM V.IJI'N f
Casa BERNARDO
Madurostraat 84

PAS ONTPAKT ien möoié sorte
ring Italiaanse en Amerikaanse
DAMESSCHOENEN
* hoge hakken I*
Va hakken
* flats
TE HUUR
Kantoorruimte
Inlichtingen:
Rosery Flowershop
De Ruyterkade.
r
"
Il DRINK
KING IBsiZE
inRJH 38
-v__B^S*r

i ■','■-. • .-.■.' -"■' -'■ ■£.- ! I
VOOR ÜW MAKE-UP j
;
i f vraag naar ',-i j
> ■
| Du Barry!
I 1
Attentie! Atencion!
Opgericht Eerste Algemene Antilliaanse TYPE BUREAU voor het verrichten van tikwerk in eht algemeen. — Onder leiding van gedip. typiste.
Voor inlichtingen en afspraken dagelijks.
Adres: Caracasbaaiweg 173
— p.o. tel. 11531 na 5 uur n.in.
XXXXXXXXXXXZZXXXrXTrTTTITTTTTTTtrTTTTTTTTTTTTTrTTTT-ry» IWEST
■ E N D |
S DINSDAG 7.00 en 9.00 P.M.
— De boeiende Mexikaanse film
3 „bos almas en el mundo"
JJ l'.niilia Guiu
- Fernanclo Fernandez m
J Ken'spannend film geladen niet haat. romance, die U allen moet zien K
J en zeker in de smaak zal vallen. Geheel in het Spaans. M
H f. 1.50
- f. 0.90. Kinderen (.een toegang. M
8 MORGF.N .7 rn 9 P.M. „TUK. SHKKPMAN" H
tXXXXXXXXXXXXXXXXÏXXXXTXXXXXrXxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxx
—*—^_--».w--^_—■-m-.-.-.-.-»-.-...-^.—__i mm ■_ H--I--II -■—
| Naar EUROPA met de
PORTUGESE LIJN
vatf CURACAO gedurende ] ()59 o
Ve.rek von Curocoo Aankomst te Lisabon Mer
25 MAAKT ll APRIL SANTA \IARI \
29 APRIL 14 MEI SANTA MARIA
30 MEI 14 IL'NI SANTA MARIA
30 IL'NI 15 JULI
. SANTA MARIA
S AUGUSTUS ?3 AUGUSTUS SANTA MARIA
24 AUGUSTUS 1? SEPTEMBER VERA CRUZ
8 SEPTEMBER 23: SEPTEMBER SANTA MAR! \
9 OCTOBER 24 OCTOBER SANTA MARIA
8 NOVEMBER 23 NOVT.MBER SANTA M \RI \
9 DECEMBER 24 DECEMBER SANTA MARIA
S. E. L. MADURO & SONS, IJVC.
CURACAO TABKR TOURS ARUBA
Tel. 11200-11905 23780-23884 1735-1736-5239
1
NORGE VOIGTLANDER GRUNDIG VORK MOTOROLA ERRES NORGE [
L_
W"
H
*
I __PPW -R-. __WI IV 4f%
PAS-AAN SERVIEZEN
| phoenix fefST WUHAWnW-i-lB 1 \
SHOPPING CENTER
. k~M j
1 «30gk rowenta OF THE CARIBBEAN... j
j STRIJKIJZERS EN *
\
toasters
alleen voor de touristen, REVERE WARE jj SAMCO
1 J .O I STAINLESS ÜÊ I
3 gasfornuizen ° voor BEWONERS van Curacao! I t
"™j" CT.C Metropolis - C.T.C. Otrabanda linoleum . !
©W® U WINKELT ER VOOR UW GENOEGEN! 35ÏR J___J_! *
HOLLANDELFXTRO .
i
=
STOFZUIGERS
_
Keuken-en Bedden VIRTUE Zaalmeubelen Keukenuitrusting
slaapkamer en Dinewe se.s
:\i-<;
*
5
VENEZOLAANSE CINCOY SEIS
Favorieten zorgden voor
een „mercado-libre”
Risa Franca (5e race) enige
„batacazo” van de middag
Op zeer waardige wijze hebben dc favorieten zondag jl. hun superiori
teit ten toon gespreid. Met veel élan wisten deze dravers hun kleuren hoog te honden en zodoende voor een ware „mercado libre" te zorgen. Een verrassing was het echter niet voor ons, aangezien wü in onze voorbeschouwingen de overwinningen van deze paarden voorspeld hadden. De enige
„batacazo", die de favorieten de baas bleef, was Risa Franca in de vijfde race. Het was voor vele enthousiasten van het cinco-y-seis-spel een teleur
stelling, dat bovengenoemde draver met de viktorie ging strijken, aangezien hun cuadros van zes op v_f paarden werden gebracht. Een grote „batacazo" was Risa Franca echter niet, want bij de telling werden er 170 cuadros met de zes winnende paarden gevonden, die het bedrag van 4300 bolivars vertegenwoordigen. Verder waren er 6000 cuadros met vijf paarden, die elk 70 bolivars waard zijn.
Primera valida (1800 meter)
Het ook hier zo bekende paard
LA CORA met jockey „Negro" Cruz zag afgelopen zondag kans zijn ri
valen meesterlijk te verslaan. Het
was een lust voor het oog om te zien hoe deze „yegua valiente" van dc
zesde plaats af zijn rivalen één voor één voorbij draafde. Narcotico en
Algido, die direkt na de start in,
deze eerste wedstrijd de koplopers
werden, mocht het niet gelukken
eerstgenoemde draver te beletten om met de viktorie te gaan strijken.
Algido, die op de 900 meter Narcotico van zich afschudde en er alleen van door ging. moest met lede ogen toezien hoe La Cora hem aan de „homestretch" voorbijschoot en hem ver
achter «ich liet. De tweede plaats
ging dan naar Algido; derde werd
Chaparro en vierde Plenilunio (onze „batacazo"). Berijder Pineyro, jockey van Plenilunio, heeft een klacht te
gen T. Tosta (Narcotico) ingediend,
omdat deze jockey hem op de 600
meter insloot en hem zo erg molesteerde, dat hij zijn kans verloren zag gaan.
Segunda valida (1200 meter)
Deze tweede race was de spannend
ste van de middag. Het gebeurde namelijk zo: Yavari en Monte Cristo
zagen direkt na het start-signaal
kans de koplopers te worden en Viol, de grote „fija" van ieder cinco-y-scisspeler, was nummer drie. Monte
Cristo zag echter kans zijn voor
sprong te vergroten, waardoor hij
Viol achter zich liet, wat zeker een eng gevoel bij de meeste spelers op
wekte. Maar wat niemand verwachtte, gebeurde 50 meter voor de fi
nish-lijn. VIOL kwam als een wer
velwind aanstormen om Monte
Cristo met een paard-lengte te ver
slaan. Het publiek, dat de rijkunst
van jockey Cccilio Garcia met spanning gadesloeg, stak haar enthou
siasme niet onder stoelen en banken, maar ontving dtze berijder met een hartelijk applaus, toen deze naar de startplaats terugkeerde. De tweede
van deze wedstrijd werd dan Monte Cristo: derde Yavari en vierde
Sprinter.
Tervera valida (1200 meter)
Tt'CUSO met jockey A. Lcon, de
grote favoriet voor deze derde wed
strijd, had in het geheel niet veel
moeite met zijn mede-strijders. Het
n_m van de start af de leiding op
zich en won de wedstrijd glansrijk i
,punta punta". Deze draver, die pas
\ oor de tweede maal op de race
track te Venezuela verscheen, be1
wees zijn kunnen om de eerste keer j ais tweede te eindigen en de tweede i
keer als eerste. De tweede plaats I
van deze derde race ging naar Don Aléjo, derde was Natasto en vierde I
Efebo.
Cuarta valida (1600 meter)
Het paard Admiral Mar. onze
„fija" en tevens de grote favoriet
van deze vierde race. heeft haar fa
vorietenkleuren geen moment verde
idigd en stelde vreselijk teleur. Het
paard LIDO met jockey Antonio
Utrera was 4e „horse of the day".
Deze draver, die slechts 18 punten
wist te vergaren tegen Admiral Mar 34, heeft een betere prestatie gele
verd dan onze ~fija". Amor Pagano, die direkt na het startsignaal de koploper werd en die deze positie tot
\ oor 80 meter voor de eindstreep
behield, kon niets tegen dc in be
tere konditie verkerende Lido in
brengen. De tweede plaats ging dan
eervol naar Amor Pagano. Nr 3 werd Condor, die op zeer prachtige wijze
-dmiral Mar onttroonde. Vierde w?'
Fanful. De vijfde plaats werd dan
irgenomen door Admiral Mar.
Quinta valida (1600 meter)
Dc „batacazo" RISA FRANCA met
jockey Ignacio Ferrer, heeft de fa
vorieten zoals Tecreo, La Natita en
Periodista, geen schijn van kans ge
geven in deze vijfde race. De kop
loper Tecreo, die zijn overwinning
al in zicht zag, moest eventjes voor de „homestretch" met lede ogen toezien hoe de zoon van Blue Water hem de zege ontnam en in negen wedstrijden pas de eerste overwinning boekte. De tweede werd Los Cerrillos, die co*k kans zag Tecreo voor bij te dra
ven. Derde werd dan Tecreo en vierde La Natita.
Sexta valida (100 meter)
Een /.eer denderende overwinning
behaalde het paard CARUPANO met jockey Hernan Rengifo in de laatste rsce van de middag. Barreno, de
grote favoriet voor deze wedstrijd,
is op het laatste moment uit deze
wedstrijd teruggetrokken. Carupano,
die van starthokje nr 8 direkt na het startsignaal de Kcp wist te veroveren, had, zoals wij al vermeld hebben,
geen moeilijkheden met zijn o\. rivalen. Zijn positie werd geen mo
ment in moeilijkheden gebracht en
won glansrijk deze laatste wed
strijd. De tweede, die zeven paar
denlengten achterstond en die te
vens ook als tweede eindigde, was
Poëtica; derde was Chester en nr 4
werd America.
Om het schaakkampioenschap van Curacao
Zalhet Fernan wederom gelukken
RooseVerlies

bezorgen?
Willemstad.
— Pc wedstrijd tussen
Hokken en Moron werd in een voor
Moron gunstige stelling afgebroken.
De zwartspclcr staat een kwaliteit
voor. Eveneens werd afgebroken de
party Fernan — Roose. Het is moei
lijk een prognose ten aanzien van dc uitslag van deze partij te doen. daar
beide spelers nog aanspraak op winst kunnen maken. Fernan (Capablanca) heeft tot nu toe behoorlijke resul
taten tegen mr Roose (dr Max Euwe) weten te behalen. Zou het hem deze keer wederom gelukken dc kampioen 1958 een verliespunt te bezorgen?
Kampioen 1957 Thomas (Capablan
ca). die In dc eerste ronde tegen debutant Hokken struikelde, bracht het nu tegen Voordenhout (Dr Max Euwe) niel verder dan remise. Dc wedstrijden Meit—Rigaud en Steunenbrink— Hudson, allen spelers van de S.V.
Curacao, eindigden in overwinning
van de zwart-spelcrs. In de laatste
partij bracht Steunenbrink de zwarte koning in een benauwde situatie.
Maar de geroutineerde Hudson beging geen
■ fout en de pennings, die hij
wits loper bezorgde, deed hem de
partij winnen.
De wedstrijd Wiels (Reshevsky)
tr gen Plug (Euwe) in de klasse-C is
uitgesteld.
De uitslagen in dc drie klassen
zijn:
klasse A
Kokken — Moron afgebr.
' Voordenhout
— Thomas . . ' 't

Fernan
— Roose . . . afgebr.
Meit
— Rigaud 0 —1
, Steunenbrink
— Hudson .. 0
■—1
klasse B
i Booi
— Jong 1 —0
:v. Nieuwburg
— Schouten 1 —0
1 v.d. Horst
— Met/. 1 —0
|De Castro
— Renaud 0 —1
!De Houting
— Breghita .. 1 —0
klasse B
Pensen
— Alexandcr 0 —1
Clementia
— Denncrt 0 —1
I Schoop
— Marten 0 —1
Vluchtte na bankoverval met gestolen vliegtuig
Hamilton
— Een bankrover heeft
dezer dagen te Hamilton in de Ameriakanse staat Ohio bij een bank
veer 50.000 gulden) buitgemaakt. Hij veer 95.000 gulden) buitgemaakt. Hij reed naar het nabijgelegen vliegveld en verdween met een gestolen
vliegtuig. De politie vermoedt dat
de dader de 29-jarige Franks
Sprenz is. die bijna een jaar gele
den uit een gevangenis ontsnapte
waar hij voor een andere bankoverval zat opgesloten.
Aan de jeugdigeSchaakspelers van CURACAO
Willemstad.
— Evenals vorig jaar
wordt door dc Schaakbond gedurende
de Paasvakantie een toernooi voor j
jongere schakers georganiseerd.
Het zal worden gespeeld in Club
J.P.F, op Plantersrust aan de Schot
weg west en wel op zaterdag
middag 28 maart en achtereenvol
gens 4 april en 11 april, steeds za
terdagmiddag van 14 tot 17 uur.
Er wordt gespeeld in 3 leeftijds
groepen: van 8 tot en met 11 jaar;
van 12 tot en met 15 jaar; van 16
lot en met 19 jaar; en voor iedere
groep zullen twee prijzen beschik
baar zijn.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 0,50.
Er kunnen zowel jongens als meis
jes meedoen.
Je kunt je opgeven bij de vol
gende personen: de heren Th. Goe
dendorp, Sparrenweg 14, Juliana
tel. 8—4307; J. M. Metz, Van
Brakkellaan G, Groot Kwartier (9—
39§0); I. Moron, Moron Sales, Breedestraat (O) 84 (23070) en H. J. J.
Soeterboek, Bleenchiweg 5, Damacor. Geef je zo spoedig mogelijk op voor deze wedstrijden! Aeroclub Curacao breidt operatieterrein
uit
Willemstad.
— Het streven van de
Aeroclub Curaqao om haar operatieterrein uit te breiden tot andere
eilanden van de Nederlandse Antil
len werd jl. zaterdag met sukses
bekroond. Met het onlangs in ge
bruik genomen voor interinsulaire
vluchten uitgeruste vliegtuig Piper
Super Cub PJ-REF vloog het be
stuurslid der Aeroclub D. Brouwer
op de ochtend van genoemde dag het trajekt Curacao
— Bonaire — Aruba
I (Beatrix — Aruba (de Vuyst) — Aru
ba (Beatrix) — Curacao ■ — Bonaire
— Curaqao. Deze vlucht, welke een
vlot verloop had, betekent, naar
mag worden aangenomen, het begin
van een nieuwe periode in de ge
schiedenis der Curacao,
in nog vele dergelijke vluchten
overzee door de leden zullen wor
-1 den uitgevoerd.
De J.P.F.-Paasboutwedstrijden
Willemstad.
— De ' stand van de
J.P.F.-Paasboutwedstrijden is momenteel als volgt: Dames: grote brug: mevr. Chester . . 300 pt
kegelstoten: mevr. Sovan .. 90 pt
vlotburg: mevr. Chatlcin .. 72 pt
kurkstoten: mevr. Spong . . 1045 pt
kleine brug: mej. Bolwerk en
mevr. Spong, beiden met 90 pt
speerwerpeni mcvra Spong 136 pt
sjoelbak: mevr. Sovan 30 pt
pluisjesschieten: mevr. Sovan 14 pt lieren: grote brug: Tjin Kam Yct . . 170 pt
kegelstoten: Behr 158 pt
vlotbrug: Sylbin.g en
V. O'Niel. beiden 66 pt
kurkstoten: A. Ong A Lok 749 pt kleine brug: Straal en Ree
berg, beiden . . 90 pt citkclstolcn: Tjin Kam Vet .. 70 pt speerwerpen: A. Ong A Lok 122 pt sjoelbak: Behr 33 pt pluisjesschieten: Wescnhagcn 16 pt De wedstrijden worden morgen- en
vrijdagavond as. voortgezet.
Filmavond in club J.P.F.
Willemstad
— Op donderdag 12
maart dj. aanvangende om 20.00 uur zal er een filmavond in de club op Plantersrust worden gegeven. Het
programma houdt, in een hoofdfilm in TECHNICOLOR getiteld: COBRA WOMAN. met in de hoofdrollen, Maria Montcz, Sabu en John Hall. Gesproken in het engels. Toegnim
Uitsluitend voor leden en introdu
cees. Kinderen worden echter NIET toegelaten.
—x

Helsinki. — De internationale organisatie voor luchtverkeer IFALFA houdt van IC tot 17 maart haar veertiende congres in Helsinki waarop met name over de positie van het straalvliegtuig in het internationale luchtverkeer gesproken zal worden.
Men verwacht deelnemers uit dertig landen.
—x—
Wcrwen.
— In Oostenrijk wordt een
fonds van ruim twlngtig miljoen
gulden gevormd voor schadeloosstelling van slachtoffers vim godsdien
stige, politieke ol ras-vervolg
Het gaat hier alle»
up C__t-__iijL_. s_bi.d is geleden
Bestuursverkiezing „ORIENS”
Willemstad. - Verleden week vond
in de aula van het Radulphu.eollege een algemene ledenvergadering
pl_:_.t_., waarbij beslluursverkiezingen
gehouden werden.
De heer F. R. Suriël werd tot vo°'
zltter, gekozen, terwijl de ovcr'.
bestuursfunkties als volgt wei'dc
verdeeld:
C.
s Narvaez vice-voorzitter, •'■
Oldenboom sekretaris, C. Mambi Peo ningmeester en J. der Meer kcin-H 19
"
saris.
Dé taatste door de Luchtmacht van de Verenigde Staten gelanceerde kunstmaan die van de basis Vandenberg in Californie werd afgescholet
De Discoverer werd in zijn baan gebracht door een ballistisch projekti el van het type Thor met middelgrote reikwijdte. De uiteindelijke dal»
krijgt de kunstmaan door een Bell-Hustler-motor met vloeibare brandstof. Met later af te schieten kunstmanen in dit program zullen n^ e'
dische proeven worden genomen. (Foto USA-*)
EILANDGEBIED CURACAO
i
I Namens het Bestuurscollege en in opdracht van de Commandant Zee
macht in de Nederlandse Antillen zal op donderdag 26 maart 1959 des voormiddags te 11 uur op het Bestuurskantoor, Scharlooweg 35, in het
openbaar worden aanbesteed:
Bestek 377: Het maken van 2 betonnen bolders, alsmede het vernieuwen van de houten beschoeiing van dc sloepensteiger op dc Mari
nebasis Parera.
Bestek en tekeningen zijn van 11 maart 1959 af te verkrijgen ten Bestuurskantore tegen betaling van f. 15.— per stel.
Restitutie aan inschrijvers bij inlevering ten Bestuurskantore der ongC'
schonden stukkeu op de dag van aanbesteding f. 12.50 per stel.
Het wnd. Hoofd van dc Dienst van Openbare Werken, W. W. KOUDENBURG.
EXECUTORIALE VERKOOP
art. 338-340 Rv.
Op donderdag, dc 12c maart 1959, des namiddags te 4.30 uur aal door
ondergetekende, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Hof van jus
titie der Nederlandse Antillen en bij het Gerecht in Eerste Aanleg °P
het eiland Curacao, wonende op gemeld eiland aan dc Piet Kegelstraat
no. 6 alhier, worden overgegaan tot de openbare verkoop der bij procesverbaal dd. 16 februari 1959 in executoriaal beslag genomen roerende
goederen t.w.:
een eikenhouten zitkamer stel bestaande uit een bank. 2 faU'
tcuils, een buffet en een tafel, een staande leeslamp. een zitkamerstel best. uit een mahoniehouten bank. 2 schomme.lstoclen. 2 stoelen en een tafel, ecu lccslamp, een bank eikenhouten boeken
kast met leesboeken, een dinersette bcsti-.andc uit oen tafel n,ct
vier stoelen, een giazenkast, een gaskomfoor „Dordrecht". ecu
radiotoestel „Grundig", een klerenkast, een spiegel, drie schild'
rijen, een fauteuil.
Deze goederen zijn te bezichtigen op alle dagen van 9 v.m. tot 6 uur liJ»aldaar aan de Indigostraat no. 12 en worden verkocht bij opbod tegc"
gerede betaling.
Dc deurwaarder voor burgerlijke zaken»
C. Z. MERCELINO GALVAPLATE
Galvaniseert de grootste constructies met dc kwast
GALVAPLATE biedt dc mogelijkheid ora op eenvoudige wij/c ren
zinklaag over metalen aan te brengen, waardoor zowel ecu goede af
sluiting als kathodische bescherming wordt verkregen. GALVAPLATE: Het aanbrengen van Galvaplate vereist niet persé vak
manschap; kostbaar gereedschap of dure installaties zijn niet nodig. Het droogt snel en hecht uitstekend.
ver* E. & G. MARTIJN w. ■» .
In het studenten Sportcentrum te Delft werden de Nederlandse tafcl
tiniskampioenschappen verspeeld. Op de foto hierboven: Hel ge
mengd dubbel Agnes Simon en Bert Onnes in aktie tijdens ee>l üaR de
wedstrijden.
AMIGOE DI CURACAO
Hurry son, \
the MAGGI Seasoning! n jTIM
.:&•;• ~.1*- ■~.•:•&-.. VS&:,. •:*:■:-. >Jö_«< ~.,.-*
\ more appetizing Salads,
Fish, Meats, Soups and Gravies,
V just add MAGGI Seasoning. ijl
,T\Y..r.q astes better ft_f
Seasoning -(% I\l^-/ni
DINSDAG 10 MAART 1959 6

Full Text / Transcription of AMIGOE-1959-03-10 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 5987

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.